Šī lapa ir lapas paraugs. Vietnes saturs ir novecojis, un kalpo tikai kā paraugs!

Informējam, šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies)
Mēs to darām, lai padarītu mājaslapas apmeklējumu Jums pēc iespējas patīkamāku.

  lapas karte
Engish Русский
�urn?ls
LKA Kvalitāte
 


 
Forum

P?c k? var nov?rt?t KVS vad?t?ja darbu?

Autors: Zelma
Datums: 2006-08-14 11:16:21

Varb?t k?ds var?tu padal?ties sav? pieredz?, p?c k?diem krit?rijiem tiek v?rt?ts kvalit?tes vad?bas sist?mas speci?lista darbs? K? var zin?t vai darbinieks labi str?d?, k? tiek m?r?ta �? darbinieka efektivit?te un k? at�?irt sliktu speci?listu no laba? Paldies!

Re:P?c k? var nov?rt?t KVS vad?t?ja darbu?

Autors: Domubiedrs
Datums: 2006-08-14 13:20:13

Nu lielas pieredzes man �in? zi?? nav, bet zinu uz??mumu, kur tas tiek v?rt?ts p?c audita rezult?tiem, bet uzskatu, ka tas ir mu???gi, jo kvalit?tes nodrosin?sana un par kvalit?ti nav atbild?gs tikai Kvalit?tes vad?t?js, k? daudziem �?iet, bet visi uz??muma darbinieki kopum?, kur katrs atbild?gs par k?du noteiktu funkciju kvalitat?vas izpildes nodro�in?�anu un kvalit?tes vad?t?jam nav j?izpilda �o darbinieku pienakumi un atbild?ba, bet ja vini to nav izdariiju�i audita rezult?ts bus b?d?gs - un ko tad vainiigs kvalit?tes vad?t?js???

Re:P?c k? var nov?rt?t KVS vad?t?ja darbu?

Autors: Aina P.
Datums: 2006-08-16 14:01:58

V?rt?t var?tu p?c kop?jiem uz??muma rezult?tiem - vai ir uzlabojusies darba efektivit?tes, uz??muma t?ls tirg?, darbinieku lojalit?te, pa�izmaksas samazin?jums, br??a samazin?jums utt., ar nosac?jumu, ka kvalit?tes vad?t?js ir veicis situ?cijas izp?ti un ir ieviesti k?di jaunin?jumi uut. Ja kvalit?tes vad?t?js raksta tikai dokumentus un form?li uztur sist?mu, tad var?tu v?rt?t p?c auditu rezult?tiem.

Re:P?c k? var nov?rt?t KVS vad?t?ja darbu?

Autors: KV
Datums: 2006-08-17 16:11:59

Piekriitu Aina P., pec ta var?tu v?rt?t, bet ar? ne visos gad?jumos, jo kvalit?tes vad?t?ja sniegums nav atkariigs tikai no vina viena pasa paveikt?, bet no visu darbinieku darba snieguma, ka vins ir uzrakstiijis vienu vai otru dokumentu (j?piez?m?, ka KVS vaditaja pien?kumos nav tikai rakst?t visu uz??muma KVS dokumnet?ciju, bet tikai to par kuru vin� ir tie�i atbild?gs; katrs uz??muma darbinieks ir atbild?gs par kadas noteiktas dokument?cijas uztur?�anu (KVS vad?t?js konsult?), t?p?c nevar b?t runa par to sist?ma tiek uztur?ta form?li no kvalit?tes vad?t?ja puses, bet gan no uz??muma vad?bas puses, darbinieku puses utt., ta ka so atbildibu nenes tikai KVS vad?t?js, vismaz ide?l? gad?jum? t? tam vajadz?tu b?t). Ar? darbinieku lojalit?te ne vienm?r ir atkar?ga no Kvalit?tes vad?t?ja darba snieguma....darbinieku lojalit?ti veido ar? darba samaksa, ko diemzel kvalit?tes vad?t?js nevar ietekm?t - to nosaka uz??muma ?pasnieki un tmldz.

Re:P?c k? var nov?rt?t KVS vad?t?ja darbu?

Autors: Zelma
Datums: 2006-08-21 14:23:59

Atkal atduramies pret to, ka no viena pa�a KV atkar?gs ir visai maz, jo KV neienes tie�? veid? naudu uz??mumam. Varb?t var nov?rt?t ar? p?c dz?v? ieviesto priek�likumu, uzlabojumu daudzuma? Juristiem ar? liekas ir l?dz?gs darbs. B?t?b? jau bez �iem abiem var t?ri labi ar? iztikt :) es grib?ju v?l pavaic?t vai kvalit?tes vad?t?jiem reiz?m ne�?iet, ka vi?i ir k? ?rsti uz??mum?, kur? str?d?? vai probl?mu risin?�ana tie�?m ir KV ikdienas darbs? Str?d?ju sal?dzino�i nesen �aj? sf?r? un mani tas p?rsteidz.

Re:P?c k? var nov?rt?t KVS vad?t?ja darbu?

Autors: MZ
Datums: 2006-08-28 16:58:41

Pievieno�os apgalvojumam par auditiem, bet t?d? zi??, ka vai ?r?j? audit? p?k�?i neatkl?j ko b?tiski jaunu un pa�u jau iepriek� nev?rt?tu. Ide?li, ja ?r?jais audits atkl?j varb?t tikai k?das maznoz?m?gas novirzes, tad kvalit?tes vad?t?js ir labs. Jo t? vienk?r�i skait?t audita neatbilst?bas vai to noz?m?gumu var neb?t objekt?vi, jo da�k?rt tie�?m citi ir sist?mas gr?v?ji un ignor?t?ji. �? probl?ma ir j?risina, bet viena pati nek?d? gad?jum? nevar liecin?t par vi?a kompetenci.

Re:P?c k? var nov?rt?t KVS vad?t?ja darbu?

Autors: vr
Datums: 2006-10-23 11:37:12

M?su uz??mum? vad?ba nosaka kvalit?tes vad?t?jam konkr?tus uzdevumus pusgadam - kas j?uzlabo, kas j?sak?rto. P?c to izpildes ar? v?rt?. Plus ikdienas darbs - dokument?cijas uztur?�ana, iek�?jie auditi, kvalit?tes r?d?taju izpildes kontrole (ja r?d?t?ji pasliktij?s, tad attiec?ga rea??�ana

Re:P?c k? var nov?rt?t KVS vad?t?ja darbu?

Autors: Normunds Gri??tis
Datums: 2007-01-19 09:28:24

Uzskatu, ka KVS vad?t?ju var v?rt?t tikai un vien?gi p?c uz??muma noteikt? KVS vad?t?ja m?r?a, p?c sist?mas uztur?�anas un neatbilst?bu re?istr?�anas, p?c sist?mas atbilst?bas un aprakstu piln?bas atbilsto�i ISO un LVS standartu pras?b?m, ko var p?rbaud?t veicot neatkar?gu auditu, bet te j?atceras - sist?mas apraksts un darbinieku negrib?�ana iev?rot pras?bas ir j?no�?ir. Auditu skaits vai atkl?t?s neatbilst?bas vai ierosin?jumi neko nepar?da, jo ja darbinieki neiev?ro standartu pras?bas, tad KVS var r?kot m?�?gos auditus, atkl?t daudz neatbilst?bu un visu laiku ierosin?t vienu un to pa�u un rad?sies iespaids, ka KVS vad?t?js str?d? pa 2 un negu? visp?r, bet k?ds no t? labums? Jo sav?d?k nav iesp?jams, jo faktiski dab? ir ?oti reti gad?jumi, ka KVS vad?t?jam b?tu iesp?ja ietekm?t algas, ra�o�anu, materi?lu pl?smas, iepirkumus vai sadarb?bu; parasti KVS vad?t?js identific? probl?mu, bet par t?l?ku r?c?bu lemj uz??muma vad?t?js un viss atkar?gs no vi?a motiv?cijas un v?lm?m. Piem?ram, KVS r?d?t?ji gada laik? paliku�i slikt?ki, uz??muma vad?t?js uzskata ka viss OK, l?dz ar to nekas netiks main?ts, lai ar? k? KVS vad?t?js spirin?tos :)LKA Kvalitāte
Mājas lapa no "Dators x Dizains". Brīvs lapu hostings Monētu kalšana