Šī lapa ir lapas paraugs. Vietnes saturs ir novecojis, un kalpo tikai kā paraugs!

Informējam, šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies)
Mēs to darām, lai padarītu mājaslapas apmeklējumu Jums pēc iespējas patīkamāku.

  lapas karte
Engish Русский
�urn?ls
LKA Kvalitāte
 


 
Kvalit?tes balva

Kvalit?tes balva

 

Vis? pasaul? kvalit?tes balvas ir viens no presti�?kajiem nov?rt?jumiem, k?ds tiek pieš?irts uz??mumiem. Balv?m ir da�?di krit?riji un v?rt?šanas principi, ta?u vienots m?r?is - atbalst?t konkur?tsp?j?gu, sabalans?tu un ilgsp?j?gu uz??muma att?st?bu. Pasaules praks? tradicion?li š?s balvas pasniedz valsts augst?k?s amatpersonas. Piem?ram, ASV - Malkoma Baldrid�a Nacion?lo Kvalit?tes balvu pasniedz prezidents, Eiropas kvalit?tes balvu pasniedz t?s valsts premjerministrs vai kara?nama p?rst?vis, kur? notiek balvas pasniegšanas ceremonija, Lielbrit?nij? - premjerministrs. Latvij? kvalit?tes balvas konkurss tiek organiz?ts kopš 1997. gada un ir k?uvis par trad?ciju, ka šo augsto nov?rt?jumu pasniedz Ministru prezidents.
Šodien, kad Latvija ir k?uvusi par ES dal?bvalsti un iek??vusies Eiropas vienotaj? tirg?, kad ES oblig?t?s pras?bas jau ir iek?autas Latvijas likumdošan?, arvien aktu?l?ks k??st jaut?jums par Latvijas uz??mumu sp?ju k??t par konkur?tsp?j?giem un l?dzv?rt?giem partneriem Eiropas vienotaj? tirg?. Uz??muma pašnov?rt?jums, kas ir ar? Kvalit?tes balvas pamat? ir lielisks instruments š? m?r?a ?stenošanai.
Kvalit?tes balva ir LR Ministru Kabineta atz?ts, atbalst?ts un 1997. gada 16. decembr? ar LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr.419 apstiprin?ts Latvijas Kvalit?tes asoci?cijas un LR Ekonomikas ministrijas organiz?ts ikgad?js pas?kums.
Kvalit?tes balva ir izstr?d?ta pamatojoties uz Eiropas kvalit?tes fond? (EFQM – European Foundation for Quality Management) izveidoto Izcilas uz??m?jdarb?bas modeli.
Eiropas Kvalit?tes fonda (EFQM) izstr?d?tais Izcil?bas modelis ir viens no efekt?v?kajiem instrumentiem, kas ir sevi pier?d?jis Eiropas uz??mumu vid?. Uz??muma pašv?rt?jums atbilstoši 9 Izcil?bas mode?a kategorij?m (Vad?ba, Politika un strat??ija, Procesi, Rezult?ti attiec?b? uz klientiem, darbiniekiem un sabiedr?bu, k? ar? uz??muma darb?bas r?d?t?ji) ir paša uz??muma nep?rtraukts darbs un Kvalit?tes balvas sa?emšana ir š? ieguld?juma nov?rt?jums.
       Kvalit?tes balvas pasniegšana nav pašm?r?is, bet gan stimul?jošs pas?kums, lai veicin?tu Latvijas uz??mumus sav? darb?b? izmantot Izcil?bas mode?a priekšroc?bas un kvalit?tes balvu pieš?ir tikai t?dam uz??mumam, kurš var b?t k? paraugs Izcil?bas mode?a piem?rošan?. Galvenie ieguvumi ir visaptveroša uz??muma v?rt?juma sa?emšana un iesp?ja skaidri noteikt priorit?tes savas darb?bas pilnveidošanai.

Kvalit?tes balvu ir veidojis m?kslinieks Juris Gagainis-Kagainis.

Balvas forma simboliz? att?st?bu. Vertik?l? baltmet?la plakne ar as?m š?autn?m – dinamika un precizit?te, ietver sev? zelt?tu lodi, kas simboliz? kvalit?tes krit?riju centru. Smalkie adatveida asni uz trim pus?m simboliz? kvalit?tes potences, iesp?jas, kontaktu ar pasauli. Tumš? kvadr?tveida kont?ra ir laika, telpas un v?stures simbols, jo bez t? nav iesp?jama ne sasniegto, ne n?kotnes krit?riju apzin?šana.LKA Kvalitāte
Mājas lapa no "Dators x Dizains". Brīvs lapu hostings Monētu kalšana