Šī lapa ir lapas paraugs. Vietnes saturs ir novecojis, un kalpo tikai kā paraugs!

Informējam, šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies)
Mēs to darām, lai padarītu mājaslapas apmeklējumu Jums pēc iespējas patīkamāku.

  lapas karte
Engish Русский
�urn?ls
LKA Kvalitāte
 


 
Forum

Procesu monitorings

Autors: kv_agv
Datums: 2008-12-02 22:00:10

Vai varat izpal?dz?t??? Uz??mums sniedz b?vniec?bas pakalpojumus. Kvalit?tes vad?bas sist?ma ir ieviesta jau gandr?z 10 gadus. Ar ISO 9001 standarta pras?b?m jau nepietiek, lai pilnveidoties. Lai m?r?tu procesus ilgtermi?a var izmantot t?das metodes k? BSC(Sabalans?to r?d?t?ju sist?ma) un EFQM. K?das metodes v?l ir?

Re:Procesu monitorings

Autors: MZ
Datums: 2008-12-12 23:23:11

Lab?kais laikam Googl? pamekl?t. Jo gr?mat?s autori parasti piev?r�as k?dai konkr?tai metodei. S?c ar apzin?�anu un tad jau b?s skaidrs, ko vajag un ko ne. Viss visam tik un t? neder?s / nedos rezult?tu.

Re:Procesu monitorings

Autors: Aina P
Datums: 2008-12-18 13:42:38

Ne vienm?r ir nepiecie�ams izmantot sare�??tas metodes, la par?d?tu cik gudri m?s esam. Procesu anal?zei var izveidot k?du savu metodi, sakombin?jot no vair?k?m metod?m un pa?emot sev nepiecie�amo. Veiksmi!LKA Kvalitāte
Mājas lapa no "Dators x Dizains". Brīvs lapu hostings Monētu kalšana