Šī lapa ir lapas paraugs. Vietnes saturs ir novecojis, un kalpo tikai kā paraugs!

Informējam, šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies)
Mēs to darām, lai padarītu mājaslapas apmeklējumu Jums pēc iespējas patīkamāku.

  lapas karte
Engish Русский
�urn?ls
LKA Kvalitāte
 


 
Forum

Dz?vnieku bar?bai atbilsto�a sist?ma?!

Autors: Aija
Datums: 2008-03-01 20:20:41

Pa�kontroles sist?ma atbilsto�a HACCP principiem - cik liel? m?r? t? ir saist?ta ar pa�u HACCP,un k? ir ar ISO22000 atbilst?bu dz?vnieku bar?bas tirdzniec?bas uz??mumam?! K?da ir �? standarta specifika?

Re:Dz?vnieku bar?bai atbilsto�a sist?ma?!

Autors: cool
Datums: 2016-10-17 08:59:55

Liels paldies ?oti v?rt?gs. Noteikti dal?ties vietu ar maniem draugiem. [url=http://www.gamergossip.net/]http://www.gamergossip.net[/url]

Re:Dz?vnieku bar?bai atbilsto�a sist?ma?!

Autors: Elza
Datums: 2008-03-03 07:13:34

Vai Aija dom?, ka �?da standarta pras?bu iev?ro�ana pal?dz?s tirgot skaist?k ? Aija padom? lo?iski ar ko nodarbojas uz??mums - ja var tic?t Tevis rakst?tam, tad uz??muma bizness ir tirdzniec?ba. (L?t?k iepirkt - d?rg?k p?rdot). Galvenie procesi ir saist?ti ar Klientu vad?bu un lo?istiku (neskaitot visp?r?gos vad?bas procesus). Viss p?r?jais ir draza. Dz?vo vienk?r�?k.

Re:Dz?vnieku bar?bai atbilsto�a sist?ma?!

Autors: Aija
Datums: 2008-03-04 21:05:24

Protams, nevaru nepiekrist �im viedoklim - vienm?r s?ku no sare�??t?s puses - bet intereses d??, ja nek??dos tad pats galvenais uzsvars standart? tiek likts tie�i uz klientiem, l?dz ar to jebkur� proces, kur? tiek iesaist?ta prece tom?r orient?jas uz klientu. Un ja uz??mumam da?a iepirkt?s prece tom?r nav gatava t?l?t?jai p?rdo�anai, bet iziet uz??mum? atsevi�?u pre?u sagatavo�anas procesu, ar? t? jau ir atsevi�?a proced?ra?!

Re:Dz?vnieku bar?bai atbilsto�a sist?ma?!

Autors: Elza
Datums: 2008-03-11 12:30:42

Ja jau Jums tur ir radusies t?da nepiecie�?m?ba p?c pa�kontroles sist?mas, tad j?saka t?, ka katr? izzi?as materi?l? (standart?, lab?s prakses materi?los) ir k?das "roz?n?tes". Iepaz?sties ar t?m, saskati t?s un pielieto. Kap?c saku, ka pa�ai j?iepz?stas?, jo cik cilv?ku tik viedok?u, daudzi lasa, bet uztver katrs sav?d?k, un ?emot v?r? lielo klusumu uz Tevis uzdoto jaut?jumu, citas izejas Tev neb?s.LKA Kvalitāte
Mājas lapa no "Dators x Dizains". Brīvs lapu hostings Monētu kalšana