Šī lapa ir lapas paraugs. Vietnes saturs ir novecojis, un kalpo tikai kā paraugs!

Informējam, šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies)
Mēs to darām, lai padarītu mājaslapas apmeklējumu Jums pēc iespējas patīkamāku.

  lapas karte
Engish Русский
�urn?ls
LKA Kvalitāte
 


 
Forum

?r?jais audits

Autors: Sabijusies
Datums: 2007-05-09 20:09:53

K?d?m j?b?t neatbilst?b?m audit?, lai tiktu aptur?ta sertifik?ta darb?ba? Esmu sabijusies ne pa jokam :(

Re:?r?jais audits

Autors: E.J.
Datums: 2007-05-10 09:42:56

Lai aptur?tu sertifik?ta darb?bu, j?b?t PAVISAM traki Ja ir b?tiskas neatbilst?bas, vari dab?t papildus auditu, bet aptur?t, nu, tas ir ekstr?mi Kas vedina uz dom?m, ka var?tu b?t TIK b?tiskas probl?mas?

Re:?r?jais audits

Autors: Sabijusies
Datums: 2007-05-10 15:22:56

Da nav jau protams nekadu problemu, kur nu veel buutisku - vnk sevi gribeju nomierinat! :)

Re:?r?jais audits

Autors: MZ
Datums: 2007-05-15 11:25:04

Ja tas ir 9001 standarts, tad nav dzird?ts, ka pie mums / ?rzem?s k?dam sertifik?ts b?tu at?emts, tur tie�?m b?tu j?b?t piln?gi sagrautai KVS. Var b?t daudz neatbilst?bu un neapmierin?ti auditori, tas ar? trak?kais. Citi standarti ir stingr?ki, bet gan jau lielam satraukumam nav pamata.

Re:?r?jais audits

Autors: Vaards
Datums: 2007-05-16 14:39:02

Mz, esmu dzird?jis �?du gad?jumu. Da�us :). Sabijusies, lai neb?tu t?da b?da par k?du saki, vajag pirms audita pasp?t uztais?t iek�?jo auditu, konstat?t p?ris neatbilst?bas, smuki t?s nov?rst. Uztais?t vad?bas p?rskatu, aizs?t?t vienam klientam apmierin?t?bas formu (sa?emt atpaka?!), izanaliz?t kau? vai �os datus. Un skat, jau var cer?t, ka liel?s neatbilst?bas neb?s. Ja, protams, pie?emam, ka uz??mums ir daudz maz j?dz?gs, ir rokasgr?mata, nepiecie�am?s proced?ras un t?. Bet tas viss liek dom?t par kvalit?tes vad?t?ja apmierin?t?bu - dro�i vien gandar?jums no darba netiek g?ts?

Re:?r?jais audits

Autors: MZ
Datums: 2007-05-21 15:47:54

Vaards: kur?s ?rvalst?s tas ir noticis? Skandin?vija t? noteikti nav. Latvij? p?ris uz??mumi pa�i nol?ma sist?mu neuztur?t un nemaz auditorus neaicin?ja sertifik?cijas pagarin?�anai. T? neb?tu at?em�ana, jo ir uz??muma vad?bas m?r?tiec?ga izv?le.LKA Kvalitāte
Mājas lapa no "Dators x Dizains". Brīvs lapu hostings Monētu kalšana