Šī lapa ir lapas paraugs. Vietnes saturs ir novecojis, un kalpo tikai kā paraugs!

Informējam, šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies)
Mēs to darām, lai padarītu mājaslapas apmeklējumu Jums pēc iespējas patīkamāku.

  lapas karte
Engish Русский
�urn?ls
LKA Kvalitāte
 


 
Forum

kavlt?tes ievie�anas s?kums valsts iest?d?

Autors: Kety
Datums: 2007-02-14 16:03:23

Ar ko s?kt? Ir paredz?ts iziet kursus, bet k?da ir J?su turpm?k? pieredze, prakse? Paldies jau iepriek�!

Re:kavlt?tes ievie�anas s?kums valsts iest?d?

Autors: MK
Datums: 2007-02-15 12:33:19

Man liekas, ka vislab?k ir pieaicin?t konsultantus, kas pal?dz. ?pa�i, ja pirms tam nav bijusi ?pa�a pieredze ar kvs.

Re:kavlt?tes ievie�anas s?kums valsts iest?d?

Autors: andrejs
Datums: 2007-02-15 14:02:39

iest?d? tika pie?emts �tata darbinieks - kvs vad?t?js, kur� veica st?vok?a anal?zi un izstr?d?ja ievie�anas pl?nu. Vi?� ar? vi?u realiz? (protams iesaistot iest?des darbiniekus). Ar konsultantiem ir t?, ka vi?i nekad nesp?s l?dz galam iedzi?in?ties probl?m?s un str?d?t t?pat n?ksies pa�iem, ta?u apm?c?bas nol?kos var pieaicin?t konsultantus. Ja to dara tad j?b?t ?oti uzman?giem ar izv?li.

Re:kavlt?tes ievie�anas s?kums valsts iest?d?

Autors: Aina P
Datums: 2007-02-19 12:34:12

Izv?lies tikai k?rt?gus, apjom?gus kursus (nevis p?ris dienu). Paral?li tiem s?c darboties - veic eso�? st?vok?a anal?zi, sast?di sist?mas ievie�anas pl?nu (kas, ko un l?dz kuram laikam izdar?s) un s?c darboties - kursos b?s iesp?ja pasnedz?jiem uzdot neskaidros jaut?jumus. Vari samekl?t k?du KV cit? uz?e'mum?, kur� b?tu ar mieru padal?ties pieredz? un kuram var?tu uzdot k?dus neskaidros jaut?jumus.LKA Kvalitāte
Mājas lapa no "Dators x Dizains". Brīvs lapu hostings Monētu kalšana