Šī lapa ir lapas paraugs. Vietnes saturs ir novecojis, un kalpo tikai kā paraugs!

Informējam, šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies)
Mēs to darām, lai padarītu mājaslapas apmeklējumu Jums pēc iespējas patīkamāku.

  lapas karte
Engish Русский
�urn?ls
LKA Kvalitāte
 


 
Nolikums par Latvijas Kvalit?tes balvu

Šis teksts ir paraugs!

 

 

I Visp?r?gie noteikumi

1. Latvijas Kvalit?tes balva (turpm?k tekst? - Balva) ir LR Ministru Kabineta atz?ts, atbalst?ts un 1997. gada 16. decembr? ar LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 419 apstiprin?ts Latvijas Kvalit?tes asoci?cijas un LR Ekonomikas ministrijas organiz?ts ikgad?js pas?kums.
2. Latvijas Kvalit?tes balvas m?r?is ir pan?kt konkur?tsp?jas k?pin?jumu Latvijas uz??mumos un organiz?cij?s, ieviešot Visaptverošas kvalit?tes p?rvald?bas pamatprincipus.
3. Balvas modelis un nolikums ir izstr?d?ti atbilstoši Eiropas Kvalit?tes p?rvald?bas fonda (EFQM - European Foundation for Quality Management) Izcilas uz??m?jdarb?bas mode?a un Eiropas Kvalit?tes balvas izc??as pamatprincipiem.
4. Pretend?t uz Balvu var jebkurš Latvij? re?istr?ts valsts, pašvald?bu vai priv?tais uz??mums, organiz?cija vai iest?de (turpm?k tekst? - Pretendents), kas sav? darb?b? balst?s uz visaptverošas kvalit?tes p?rvald?bas pamatprincipiem un nav ieguvis Balvu p?d?jo tr?s gadu laik?.
5. Balvu pieš?ir š?d?s organiz?ciju grup?s:
lielie uz??mumi ar darbinieku skaitu virs 250 str?d?jošajiem;
mazie un vid?jie uz??mumi ar darbinieku skaitu l?dz 250 str?d?jošajiem.
6. Latvijas Kvalit?tes balvas konkursa gaita ir vien?da vis?s organiz?ciju grup?s.
7. Katr? grup? fin?listiem pasniedz diplomus, uzvar?t?js sa?em Balvas statueti un diplomu ar statuetes att?lu hologrammas veid?.

II Balvas konkursa norise un pretendentu v?rt?šana

8. Latvijas Kvalit?tes asoci?cija novembra- decembra m?nešos izsludina n?kam? gada Balvas izc??u, nosakot pretendentu pieteikšan?s, p?rskata materi?la iesniegšanas, pretendentu izv?rt?šanas un Balvas pasniegšanas termi?us.
9. Noteiktajos termi?os pretendentam j?piesaka sava dal?ba Balvas izc??? un j?iesniedz p?rskata materi?ls par savu darb?bu, kuru sast?da atbilstoši Balvas modelim.
10. Pretendentu iesniegto p?rskata materi?lu atbilst?bu Balvas krit?rijiem v?rt? Latvijas Kvalit?tes asoci?cijas apstiprin?tas v?rt?t?ju komandas 2-7 cilv?ku sast?v?. Komandas darbu vada un koordin? vadošais v?rt?t?js.
11. Par balvu pieš?iršanu lemj Ekonomikas ministrijas apstiprin?ta �?rijas komisija. Kandid?tus �?rijas komisijai izvirza Latvijas Kvalit?tes asoci?cijas valde, iesaistot taj? reprezentat?vus valsts, sabiedrisko organiz?ciju un uz??mumu p?rst?vjus, kas ir kompetenti kvalit?tes jaut?jumu risin?šan?.
12. Lai nodrošin?tu konfidencialit?tes saglab?šanu, Latvijas kvalit?tes asoci?cijas izpilddirektors katram pretendentam pieš?ir identifik?cijas numuru. Vi?š koordin? inform?cijas apmai?u starp v?rt?t?ju komand?m, �?riju un pretendentiem.
13. Katrs v?rt?t?js, analiz?jot sa?emto p?rskata materi?lu, sniedz savu individu?lu v?rt?jumu, izce?ot stipr?s vietas un atz?m?jot vietas, kur nepieciešami uzlabojumi. Katrs v?rt?t?js sniedz savu nov?rt?jumu punktos par katru krit?riju atseviš?i un visiem krit?rijiem kopum?. Nosl?guma apspried? v?rt?t?ju komanda vienojas par pieš?iramo punktu skaitu un vadošais v?rt?t?js sast?da kop?jo v?rt?jumu- atskaiti.
14. P?c v?rt?t?ju komandu atskaišu anal?zes �?rija nolemj, kuri pretendenti iek??st fin?l? un kurus pretendentus apmekl?t. Par nepieciešamajiem pretendentu apmekl?jumiem pazi?o v?rt?t?jiem.
15. Pretendentus apmekl?, lai p?rbaud?tu p?rskata atbilst?bu realit?tei un preciz?tu neskaidros jaut?jumus. V?rt?t?ji no jauna v?rt? pretendentus un sagatavo nosl?guma atskaiti.
16. Balstoties uz nosl?guma atskait?m, �?rija nolemj, kuram pretendentam katr? grup? pieš?irt Kvalit?tes balvu.
17. P?c balvas pasniegšanas visiem pretendentiem izs?ta v?rt?t?ju sast?d?t?s atskaites, kur?s ir nor?d?tas to stipr?s puses un uzlabojam?s jomas, k? ar? par katru krit?riju pieš?irto punktu skaitu. Ja nepieciešams, v?rt?t?ju komandas vadošais v?rt?t?js apmekl? pretendentu, lai diskut?tu par atskaiti..

III Balvas finans?jums

18. Latvijas Kvalit?tes asoci?cijai ir ties?bas balvas organiz?šanas, v?rt?šanas un pasniegšanas izmaksu segšanai piesaist?t juridisku un fizisku personu ziedojumus, valsts bud�eta finans?jumu, citu programmu l?dzek?us, k? ar? noteikt dal?bas maksu par pretend?šanu uz Balvu.
19. Balvas izdevumus sast?da sekretari?ta uztur?šana, v?rt?t?ju komandu darba apmaksa un Balvas pasniegšanas izmaksas.

IV Balvas ieguv?ji un to apbalvošana

20. Balvu pasniedz katra gada novembra m?neša otraj? piektdien?.
21. Balvu un diplomus fin?listiem pasniedz Ministru prezidents vai t? pilnvarota persona konferenc?, kas velt?ta kvalit?tes vad?bas jaut?jumiem.
22. Latvijas Kvalit?tes asoci?cija sadarb?b? ar Balvas ieguv?jiem organiz? semin?rus, konferences un pieredzes apmai?as viz?tes pie Balvas ieguv?jiem.LKA Kvalitāte
Mājas lapa no "Dators x Dizains". Brīvs lapu hostings Monētu kalšana