Šī lapa ir lapas paraugs. Vietnes saturs ir novecojis, un kalpo tikai kā paraugs!

Informējam, šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies)
Mēs to darām, lai padarītu mājaslapas apmeklējumu Jums pēc iespējas patīkamāku.

  lapas karte
Engish Русский
�urn?ls
LKA Kvalitāte
 


 
Gr?matu galds

 

          

 Shoji Shiba gr?mata "Breakthrough management" pirmo reizi tika izdota 2002. gad? Jap?n?, ieg?stot lielu popularit?ti , k? ar? ekspertu atzin?bu - Nikkei kvalit?tes vad?bas literat?ras balvu (2004), ko pieš?ir Deminga balvas komiteja. Gr?mat? tiek run?ts par radik?lu p?rmai?u vad?bu, kas ?paši aktu?la ir k?uvusi m?sdienu globaliz?cijas laikmet?. Gr?matas pamat? ir Shoji Shiba izstr?d?t? metodika radik?lu p?rmai?u ieviešan?, par?dot soli pa solim k? ?stenot p?rmai?as organiz?cij?. Gr?mata ir ilustr?ta ar praktiskiem piem?riem, att?liem, sh?m?m.Shoji Shiba vada apm?c?bas par radik?lu p?rmai?u ?stenošu dauzd?s pasaules valst?s. 2007. gada LKA organiz?t?s konferences dal?bniekiem bija iesp?ja kl?tien? tikties ar metodes un gr?matas autoru un soli pa solim iziet radik?lu p?rmai?u ieviešanas metodiku.LKA Kvalitāte
Mājas lapa no "Dators x Dizains". Brīvs lapu hostings Monētu kalšana