Šī lapa ir lapas paraugs. Vietnes saturs ir novecojis, un kalpo tikai kā paraugs!

Informējam, šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies)
Mēs to darām, lai padarītu mājaslapas apmeklējumu Jums pēc iespējas patīkamāku.

  lapas karte
Engish Русский
Žurnāls
LKA Kvalitāte
 


 
Nolikums par Latvijas Kvalitātes balvu

Šis teksts ir paraugs!

 

 

I Vispārīgie noteikumi

1. Latvijas Kvalitātes balva (turpmāk tekstā - Balva) ir LR Ministru Kabineta atzīts, atbalstīts un 1997. gada 16. decembrī ar LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 419 apstiprināts Latvijas Kvalitātes asociācijas un LR Ekonomikas ministrijas organizēts ikgadējs pasākums.
2. Latvijas Kvalitātes balvas mērķis ir panākt konkurētspējas kāpinājumu Latvijas uzņēmumos un organizācijās, ieviešot Visaptverošas kvalitātes pārvaldības pamatprincipus.
3. Balvas modelis un nolikums ir izstrādāti atbilstoši Eiropas Kvalitātes pārvaldības fonda (EFQM - European Foundation for Quality Management) Izcilas uzņēmējdarbības modeļa un Eiropas Kvalitātes balvas izcīņas pamatprincipiem.
4. Pretendēt uz Balvu var jebkurš Latvijā reģistrēts valsts, pašvaldību vai privātais uzņēmums, organizācija vai iestāde (turpmāk tekstā - Pretendents), kas savā darbībā balstās uz visaptverošas kvalitātes pārvaldības pamatprincipiem un nav ieguvis Balvu pēdējo trīs gadu laikā.
5. Balvu piešķir šādās organizāciju grupās:
lielie uzņēmumi ar darbinieku skaitu virs 250 strādājošajiem;
mazie un vidējie uzņēmumi ar darbinieku skaitu līdz 250 strādājošajiem.
6. Latvijas Kvalitātes balvas konkursa gaita ir vienāda visās organizāciju grupās.
7. Katrā grupā finālistiem pasniedz diplomus, uzvarētājs saņem Balvas statueti un diplomu ar statuetes attēlu hologrammas veidā.

II Balvas konkursa norise un pretendentu vērtēšana

8. Latvijas Kvalitātes asociācija novembra- decembra mēnešos izsludina nākamā gada Balvas izcīņu, nosakot pretendentu pieteikšanās, pārskata materiāla iesniegšanas, pretendentu izvērtēšanas un Balvas pasniegšanas termiņus.
9. Noteiktajos termiņos pretendentam jāpiesaka sava dalība Balvas izcīņā un jāiesniedz pārskata materiāls par savu darbību, kuru sastāda atbilstoši Balvas modelim.
10. Pretendentu iesniegto pārskata materiālu atbilstību Balvas kritērijiem vērtē Latvijas Kvalitātes asociācijas apstiprinātas vērtētāju komandas 2-7 cilvēku sastāvā. Komandas darbu vada un koordinē vadošais vērtētājs.
11. Par balvu piešķiršanu lemj Ekonomikas ministrijas apstiprināta žūrijas komisija. Kandidātus žūrijas komisijai izvirza Latvijas Kvalitātes asociācijas valde, iesaistot tajā reprezentatīvus valsts, sabiedrisko organizāciju un uzņēmumu pārstāvjus, kas ir kompetenti kvalitātes jautājumu risināšanā.
12. Lai nodrošinātu konfidencialitātes saglabāšanu, Latvijas kvalitātes asociācijas izpilddirektors katram pretendentam piešķir identifikācijas numuru. Viņš koordinē informācijas apmaiņu starp vērtētāju komandām, žūriju un pretendentiem.
13. Katrs vērtētājs, analizējot saņemto pārskata materiālu, sniedz savu individuālu vērtējumu, izceļot stiprās vietas un atzīmējot vietas, kur nepieciešami uzlabojumi. Katrs vērtētājs sniedz savu novērtējumu punktos par katru kritēriju atsevišķi un visiem kritērijiem kopumā. Noslēguma apspriedē vērtētāju komanda vienojas par piešķiramo punktu skaitu un vadošais vērtētājs sastāda kopējo vērtējumu- atskaiti.
14. Pēc vērtētāju komandu atskaišu analīzes žūrija nolemj, kuri pretendenti iekļūst finālā un kurus pretendentus apmeklēt. Par nepieciešamajiem pretendentu apmeklējumiem paziņo vērtētājiem.
15. Pretendentus apmeklē, lai pārbaudītu pārskata atbilstību realitātei un precizētu neskaidros jautājumus. Vērtētāji no jauna vērtē pretendentus un sagatavo noslēguma atskaiti.
16. Balstoties uz noslēguma atskaitēm, žūrija nolemj, kuram pretendentam katrā grupā piešķirt Kvalitātes balvu.
17. Pēc balvas pasniegšanas visiem pretendentiem izsūta vērtētāju sastādītās atskaites, kurās ir norādītas to stiprās puses un uzlabojamās jomas, kā arī par katru kritēriju piešķirto punktu skaitu. Ja nepieciešams, vērtētāju komandas vadošais vērtētājs apmeklē pretendentu, lai diskutētu par atskaiti..

III Balvas finansējums

18. Latvijas Kvalitātes asociācijai ir tiesības balvas organizēšanas, vērtēšanas un pasniegšanas izmaksu segšanai piesaistīt juridisku un fizisku personu ziedojumus, valsts budžeta finansējumu, citu programmu līdzekļus, kā arī noteikt dalības maksu par pretendēšanu uz Balvu.
19. Balvas izdevumus sastāda sekretariāta uzturēšana, vērtētāju komandu darba apmaksa un Balvas pasniegšanas izmaksas.

IV Balvas ieguvēji un to apbalvošana

20. Balvu pasniedz katra gada novembra mēneša otrajā piektdienā.
21. Balvu un diplomus finālistiem pasniedz Ministru prezidents vai tā pilnvarota persona konferencē, kas veltīta kvalitātes vadības jautājumiem.
22. Latvijas Kvalitātes asociācija sadarbībā ar Balvas ieguvējiem organizē seminārus, konferences un pieredzes apmaiņas vizītes pie Balvas ieguvējiem.LKA Kvalitāte
Mājas lapa no "Dators x Dizains". Brīvs lapu hostings Monētu kalšana