Šī lapa ir lapas paraugs. Vietnes saturs ir novecojis, un kalpo tikai kā paraugs!

Informējam, šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies)
Mēs to darām, lai padarītu mājaslapas apmeklējumu Jums pēc iespējas patīkamāku.

  lapas karte
Engish Русский
�urn?ls
LKA Kvalitāte
 


 
Kvalit?tes olimpi?de 2005
Atz?m?jot Latvijas Kvalit?tes asoci?cijas darb?bas desmit gadu jubileju 2005. gada 11. j?nij? atp?tas b?z? "Roz?ni", asoci?cija r?koja pirmo KVALIT?TES OLIMPI?DI

Olimpi?des dal?bnieku par?de.

Pirmais uzdevums - j?izdom? komandas nosaukums un dev?ze

 

 

Bokss - kvalit?tes speci?listiem j?prot ar? d?res likt liet?

 

 

 

Notiek s?va c??a par lidojošo š??v?ti, k? ar? c??a ar v?ju

 

LKA prezidents Dz.Putnis paraksta uzvar?t?ju diplomus

 

 

Uzvaras g?jiens - komandu kopv?rt?jum? uzvaru guva "Kvalit?tes pionieri"

 

 

Olimpi?des nosl?gums - uzvar?ja draudz?ba

 LKA Kvalitāte
Mājas lapa no "Dators x Dizains". Brīvs lapu hostings Monētu kalšana