Šī lapa ir lapas paraugs. Vietnes saturs ir novecojis, un kalpo tikai kā paraugs!

Informējam, šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies)
Mēs to darām, lai padarītu mājaslapas apmeklējumu Jums pēc iespējas patīkamāku.

  lapas karte
Engish Русский
�urn?ls
LKA Kvalitāte
 


 
Ekspertu diskusija par inov?ciju t?mu

 

Pirmo reizi Latvij? no 2008. gada 25. l?dz 28. novembrim tika r?kotas

INOV?CIJU DIENAS

 

 

Pas?kuma r?kot?ji: Latvijas Kvalit?tes asoci?cija, LR Ekonomikas ministrija, Latvijas Darba dev?ju konfeder?cija un RTU In�enierekonomikas fakult?tes Latvijas – Norv??ijas ma?istra studiju programmu „Inov?cijas un uz??m?jdarb?ba”. Informat?vi atbalsta laikraksts „Dienas bizness”.

 

Inov?ciju dienu ietvaros 2008. gada 26. novermbr? tika r?kota ekspertu diskusija par inov?ciju t?mu.


Ekspertu diskusij? piedal?j?s: SIA „Inovat?vo risin?jumu instit?ts” valdes priekšs?d?t?js, Latvijas eksporta veicin?šanas programmas un ?r?jo ekonomisko p?rst?vniec?bu att?st?bas koncepcijas autors Uldis Cimdi?š, Latvijas Darba dev?ju konfeder?cijas ?ener?ldirektore El?na Egle, Konkurences padomes priekšs?d?t?ja Ieva Jaunzeme, RTU In�enierekonomikas fakult?tes Starptautisko programmu noda?as direktors, Centr?l?s un Austrumeiropas vad?bas izgl?t?bas asoci?cijas (CEEMAN) un Baltijas Mened�menta asoci?cijas valdes loceklis Modris Ozoli?š, Ekonomikas ministrijas un LIAA p?rst?vji, konkursa Eksporta un inov?cijas balva 2008 laure?ti un �urn?listi. Diskusiju vad?ja uz??m?js, biznesa konsultants un pasniedz?js M?ris Millers.

 

 

Ekspertu diskusiju atkl?j LKA prezidente Antra Trukš?ne

 

Diskusijas vad?t?js uz??m?js, biznesa konsultants un pasniedz?js M?ris Millers un diskusijas dal?bniece Latvijas Darba dev?ju konfeder?cijas ?ener?ldirektore El?na Egle

 

Diskusij? katrs no ekspertiem izteica viedokli par situ?ciju inov?ciju jom? Latvij? un pasaul?. Diskusija izv?rt?s par akt?vu dialogu starp ekspertiem un z?l? s?došiem dal?bniekiem.

 

Diskusiju var?ja apmekl?t visi interesenti. Interese par diskusiju bija liela.

 

SIA „Inovat?vo risin?jumu instit?ts” valdes priekšs?d?t?js, Latvijas eksporta veicin?šanas programmas un ?r?jo ekonomisko p?rst?vniec?bu att?st?bas koncepcijas autors Uldis Cimdi?š un "Dienas bizness" valdes preiksš?d?t?js Gastons Neimanis.

 

Konkurences padomes priekšs?d?t?ja Ieva Jaunzeme un RTU In�enierekonomikas fakult?tes Starptautisko programmu noda?as direktors, Centr?l?s un Austrumeiropas vad?bas izgl?t?bas asoci?cijas (CEEMAN) un Baltijas Mened�menta asoci?cijas valdes loceklis Modris Ozoli?š

 LKA Kvalitāte
Mājas lapa no "Dators x Dizains". Brīvs lapu hostings Monētu kalšana