Šī lapa ir lapas paraugs. Vietnes saturs ir novecojis, un kalpo tikai kā paraugs!

Informējam, šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies)
Mēs to darām, lai padarītu mājaslapas apmeklējumu Jums pēc iespējas patīkamāku.

  lapas karte
Engish Русский
�urn?ls
LKA Kvalitāte
 


 
11. starptautisk? konference 2007
2007. gada 22.-23. novembr? norisin?j?s
11. starptautisk? vad?bas konference
„Konkur?tsp?ja un ilgtsp?j?ga att?st?ba vai vienas mon?tas divas puses? ”
 un Latvijas Kvalit?tes balvas 2007 pasniegšanaKonferenci atkl?j Latvijas Kvalit?tes asoci?cijas Prezidente Antra Trukš?ne. Dal?bniekiem bija iesp?ja klaus?ties teor?ti?us un prakti?us no V?cijas, Lielbrit?nijas, Jap?nas, Somijas, ?ehijas, Ung?rijas, Krievijas, Latvijas, Be??ijas, Lietuvas

 
Ministru prezidents A.Kalv?tis pasniedz Latvijas Kvalit?tes balvu 2007 Mazo un vid?jo uz??mumu grup? – SIA RRB Celtniec?ba

  


LKA izpilddirektore S.Stelpe pasniedz Latvijas Kvalit?tes balvas 2007 fin?lista diplomu –
 SIA Hansab

 

Konferences nosl?gum? tika pasniegta gadsk?rt?j? Hansabankas Klientu apkalpošanas balva. 2007. gada balvas ieguv?js mazo un vid?jo uz??mumu grup? AS Capital. Konferences otr? dien? bija iesp?ja apmekl?t vienu no sešiem paral?lajiem semin?riem. Lielu interesi izrais?ja jap??u lektors Shoji Shiba ar t?mu par radik?lu p?rmai?u ?stenošanu.

 

Konferences savies?gaj? da?? dal?bniekiem bija iesp?ja kl?tien? diskut?t ar konferences lektoriem (centr? – Jurijs Adlers no Krievijas)Uz tikšanos n?kamaj? konferenc?!LKA Kvalitāte
Mājas lapa no "Dators x Dizains". Brīvs lapu hostings Monētu kalšana