Šī lapa ir lapas paraugs. Vietnes saturs ir novecojis, un kalpo tikai kā paraugs!

Informējam, šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies)
Mēs to darām, lai padarītu mājaslapas apmeklējumu Jums pēc iespējas patīkamāku.

  lapas karte
Engish Русский
�urn?ls
LKA Kvalitāte
 


 
10. starptautisk? konference 2006

 2006. gada 16.-17. novembr? Maritim Park hotel norisin?j?s 10. starptautisk? vad?bas konference "NO lab?m iecer?m uz darb?bas izcil?bu" un Latvijas Kvalit?tes balvas 2006. pasniegšana


Konferenci atkl?j Latvijas Kvalit?tes asoci?cijas Prezidents Dzintars Putnis

 

 

Konferences dal?bniekiem bija iesp?ja dzird?t gan pasaul? zin?mu teor?ti?u, gan prakti?u prezent?cijas. No kreis?s puse: Sven Kasemaa (Igaunija),         Ian Nield un Adrian Hughes (Lielbrit?nija), Aleksandrs Glazunovs (Krievija), Larry Smith (ASV), Gunnar Ljungdahl (Stokholmas ekonomikas skola R?g?), Antra Trukš?ne (LKA viceprezedente)

Otr?s dienas ietvaros dal?bniekiem bija iesp?ja izv?l?ties sev interes?jošo t?mu – Investors in Excellence, TRIZ vai SixSigma un str?d?t profesion??u vad?b? maz?k?s grup?s

  

Konferences ietvaros U.Zemturis pasniedz Hansabankas Klientu apkalpošanas gada balvas 2006. Šogad balvas sa??ma SIA DPD Latvija (mazo un vid?jo uz??mumu grup?) un SIA Venden (lielo uz??mumu grup?)

 

Ekonomikas Ministrs J.Strods pasniedz Latvijas Kvalit?tes balvu 2006 Mazo un vid?jo uz??mumu grup? – SIA VentEko

  

Latvijas Kvalit?tes balvas 2006 ieguv?js Publisk? sektora grup? Latvijas Nacion?lais akredit?cijas birojs (LATAK)LKA Kvalitāte
Mājas lapa no "Dators x Dizains". Brīvs lapu hostings Monētu kalšana