Šī lapa ir lapas paraugs. Vietnes saturs ir novecojis, un kalpo tikai kā paraugs!

Informējam, šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies)
Mēs to darām, lai padarītu mājaslapas apmeklējumu Jums pēc iespējas patīkamāku.

  lapas karte
Engish Русский
�urn?ls
LKA Kvalitāte
 


 
9. starptautisk? konference 2005.
2005. gada 24-25. novembr? Maritim Park Hotel norisin?j?s 9. starptautisk? konference "Sasniegumi = Strat??ija no idejas l?dz realiz?cijai", kuras ietvaros notikas Latvijas Kvalit?tes balvas 2005 pasniegšana, k? ar? tika atz?m?ta LKA 10. gadu past?v?šanas jubileja

 

EOQ prezidenta Dr.Wolfganga Kaerkes uzruna konferences atkl?šan?

 

 Ukrainas kvalit?tes asoci?cijas prezidenta Petro Ka?itas sveicieni Latvijas Kvalit?tes asoci?cijai un konferences dal?bniekiem

 

 

No kreis?s puses: P.Ka?ita (Ukraina), Dr. W.Kaerkes (EOQ), J.Adlers (Krievija), Dz.Putnis (LKA)

 

Lektors: Val?rijs Švecs (Krievija)

"Ilgsp?j?gas att?st?bas strat??ija un kvalit?tes vad?ba"

 

 

Lektore: Marilyn Dyson (Lielbrit?nija)

"Kvalit?tes vad?bas principu un metožu izmantošana p?rmai??m labv?l?gas vides rad?šanai publiskaj? sektor?"

 

 

 

 

Konferences apmekl?t?ji

 

Konferences ietvaros pirmo reizi tika pasniegta Hansabankas Klientu apkalpošanas gada balva 2005. Balva tapusi sadarb?b? ar LKA. Balvas ieguv?ji: Lielo uz??mumu grup? – DT  Mobile- Dual; mazo uz??mumu grup? – IF Latvija

 

 

 

Latvijas Kvalit?tes balvu 2005 pasniedz Ministru prezidents Aigars Kalv?tis

 

Latvijas Kvalit?tes balvas 2005 ieguv?ji: Lielo uz??mumu grup? – SIA G?d?ba; mazo un vid?jo uz??mumu grup? –Latvenergo Telekomunik?cijas; pirmo reizi tika pasniegta balva ar? publiskaj? sektor? – VSIA Latvijas V?stnesis

 

 

 

Konferences nosl?gum? - svin?gs pas?kums velt?ts LKA 10. gadu jubilejai

 

Šokol?des str?klaka

 

LKA valde un darbinieki piln? sast?v?LKA Kvalitāte
Mājas lapa no "Dators x Dizains". Brīvs lapu hostings Monētu kalšana