Šī lapa ir lapas paraugs. Vietnes saturs ir novecojis, un kalpo tikai kā paraugs!

Informējam, šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies)
Mēs to darām, lai padarītu mājaslapas apmeklējumu Jums pēc iespējas patīkamāku.

  lapas karte
Engish Русский
�urn?ls
LKA Kvalitāte
 


 
Forum

ISO 14001

Autors: Liene
Datums: 2008-02-10 18:36:47

Vai j?su uz??mum? ir re?li ieguvumi p?c VPS ievie�anas?? M?su uz??mum? �? sist?ma past?v jau gadu, bet l?dz �im k?dus b?tiskus ieguvumus neesam saskat?ju�i

Re:ISO 14001

Autors: MZ
Datums: 2008-02-10 18:37:36

Man grib?tos teikt, ka VPS ir t?, kur ieguvumu sajust ir visgr?t?k, jo dzi??kaj? b?t?b? uz??mums ietekm? vidi, attiec?gi ietekmes samazin?�ana pe??u nest nevar. Var r??in?t tikai nenotiku�o / nov?rsto, bet to ?oti gr?ti izteikt skait?os. VPS dr?z?k ir attieksmes jaut?jums, nost?jas par?d?�ana un t?la veido�ana. Es laikam VPS ieguvumus s?ktu mekl?t p?rdo�anas un m?rketinga noda??s, nemaz ne uzreiz ra�o�an? � tur tos var ar? neizdoties saskat?t un izteikt ciparos.

Re:ISO 14001

Autors: Aina P
Datums: 2008-02-21 13:59:15

Materi?li taust?mus rezult?tus ir gr?ti sataust?t. Manupr?t, tos var?tu uzskat?t par prevent?viem ieguld?jumiem - uz??mums izpilda likumdo�anas pras?bas, nemaks? sodus un galu gal? to var izmantot k? m?rketinga instrumentu, par?dot, ka m?s dom?jam par apk?rt?jo vidi. Lai gan ir ar? uz??mumi, kur ievie�ot sist?mu un janas tehnolo?ijas vai metodes ir ar? materi?li taust?ms labums.LKA Kvalitāte
Mājas lapa no "Dators x Dizains". Brīvs lapu hostings Monētu kalšana