Šī lapa ir lapas paraugs. Vietnes saturs ir novecojis, un kalpo tikai kā paraugs!

Informējam, šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies)
Mēs to darām, lai padarītu mājaslapas apmeklējumu Jums pēc iespējas patīkamāku.

  lapas karte
Engish Русский
�urn?ls
LKA Kvalitāte
 


 
Forum

M?rinstrumenti

Autors: Elita
Datums: 2008-02-10 18:32:50

Jaut?jums par m?rinstrumentiem (l?me?r?�i, ?eod?ziskie instrumenti): vai jauni m?rinstrumenti ir j?p?rbauda (ja ra�ot?js dod garantiju, vai tas noz?m? vai nenoz?m?, ka instruments m?ra pareizi)? k?ds apliecin?jums nepiecie�ams , kura veic instrumentu kalibr?�anu, verifik?ciju, par to, ka t? ir ties?ga �?du pakalpojumu sniegt (nereglament?t?s jomas m?riek?t?m)?

Re:M?rinstrumenti

Autors: �anete
Datums: 2008-02-10 18:33:09

Nop?rc tr?s l?menr?�us vien? un taj? pa�? veikal? un noliec uz vienas virsmas, visticam?k, ka katrs r?d?s savu... re?li l?me?r?�us p?rbauda pirms izsnieg�anas darbineikam sal?dzinot ar pa�u noteikto etalonu un pirms katra m?r?juma veik�anas - pieliek pie virmas, atz?m? kur st?v burbul?tis, apgrie� l?me?r?di par 180 gr?diem, nolikt pie t?s pa�as virsmas - ja burbu?a st?voklis skakr?t - l?menr?dis ir ok. Pirms izsnieg�anas kart?t?, iek�?j? pavadz?m? vai tml. ieraksta, ka m?riek?rta ir p?rbaud?ta. Bet nivelierus gan ir j?p?rbauda ne ret?k k? 1 x gad? akredit?t? iest?d? un vi?i tad ar? izsniedz p?rbaudes protokolu...tas ir j?su pa�u interes?s, jo k?uda m?r?jumos jums maks?s re?lus Ls

Re:M?rinstrumenti

Autors: Elita
Datums: 2008-02-10 18:33:25

maza nians?te - Latvij? NAV NEVIENAS akredit?tas iest?des ?eod?zijas m?rinstrumentu p?rbaudei ok, l?me?r?�i parastie ir nieks, ar to nav probl?mu noskaidroju pie gana kompetentiem cilv?kiem, ka jauniem instrumentiem nevajag veikt p?rbaudi, ja ra�ot?js ir veicis konkr?t? instrumenta test?�anu un to apliecina test?�anas protokols

Re:M?rinstrumenti

Autors: M?rti?�
Datums: 2008-02-10 18:33:39

Interesanti, mums gan ?eod?ziskos m?rijumus veica sertific?rts uz??mums. Tepat no Latvijas.

Re:M?rinstrumenti

Autors: Elita
Datums: 2008-02-10 18:33:52

Sertific?ts un akredit?ts nav viens un tas pats ?eod?ziskie m?r?jumi un m?rinstrumentu p?rbaude ir divas da�?das lietas Un sertific?ts - p?c k?, k?, kas sertific?jis?LKA Kvalitāte
Mājas lapa no "Dators x Dizains". Brīvs lapu hostings Monētu kalšana