Šī lapa ir lapas paraugs. Vietnes saturs ir novecojis, un kalpo tikai kā paraugs!

Informējam, šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies)
Mēs to darām, lai padarītu mājaslapas apmeklējumu Jums pēc iespējas patīkamāku.

  lapas karte
Engish Русский
�urn?ls
LKA Kvalitāte
 


 
Forum

Neatbilsto�a prodoktu vad?ba

Autors: D?ma
Datums: 2007-04-26 10:16:08

K? ?sti izprast �?s te korekt?v?s un prevent?v?s darb?bas un neatbilsto�u produktu vad?bu? Vai man katram darbiniekam tagad j?izveido atsevi�?a veidlapa, kur vi?� atz?m?s savas k??das vai k? cit?di?

Re:Neatbilsto�a prodoktu vad?ba

Autors: D?ma
Datums: 2007-04-26 10:16:39

dom?ts produktu....

Re:Neatbilsto�a produkta vad?ba

Autors: LB
Datums: 2007-04-27 09:13:47

K?p?c katram sava veidlapa? Jaut?jums ir par to-k?d? veid? j?su uz??mum? tiek zi?ots par neatbilst?b?m, k??d?m,nepiecie�amiem uzlabojumiem.Tas var saukties Kvalit?tes zi?ojums.Sist?m? var iestr?d?t k?ds ir tas laikaposms, kur? tu pieprasi no darbinieka zi?ot par nepiecie�amiem uzlabojumiem. To var atkl?t ar? audita zi?ojums.Anket?�anas rezult?ts.SVID anal?zes rezult?ti.Bet paties?b? jaut?jums ir joc?gs-darbinieks atz?m? savas k??das.....k? vi?� zin, ka k??d?s?parasti jau konstat? realit?tes neatbilst?bu tam, kas uz pap?ra uzlikts procesa aprakst?,bet es to nesaucu par k??du-t? ir iesp?ja. Neatbilsto�a produkta vad?b?-tie ir pieraksti(Neatbilst?bu zi?ojums, iesp?jams),kas atkl?s k? un k?da neatbilst?ba ir atkl?ta un kas ir dar?ts, lai l?dz klientam vairs nenon?ktu neatbilsto�s produkts.LKA Kvalitāte
Mājas lapa no "Dators x Dizains". Brīvs lapu hostings Monētu kalšana