Šī lapa ir lapas paraugs. Vietnes saturs ir novecojis, un kalpo tikai kā paraugs!

Informējam, šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies)
Mēs to darām, lai padarītu mājaslapas apmeklējumu Jums pēc iespējas patīkamāku.

  lapas karte
Engish Русский
�urn?ls
LKA Kvalitāte
 


 
Forum

protokolu vad?ba

Autors: anna
Datums: 2007-04-23 09:44:56

Kas ir protokolu vad?ba??

Re:protokolu vad?ba

Autors: E.J.
Datums: 2007-04-23 10:09:56

Protokoli=pieraksti (KVS un ISO 9001 izpratn?) pieraksts � tas ir dokuments, kur� nor?da uz sasniegtajiem rezult?tiem vai nodro�ina pier?d?jumu par izpild?taj?m darb?b?m. Pieraksti var tikt lietoti, lai dokument?tu izsekojam?bu, nodro�in?tu pier?d?jumu par verifik?ciju, korekt?vaj?m un prevent?vaj?m darb?b?m. Protokolu/ pierakstu vad?ba - noteiktas r?c?bas, k? �ie pieraksti tiek ieg?ti, glab?ti, izn?cin?ti

Re:protokolu vad?ba

Autors: anna
Datums: 2007-04-23 10:25:49

Paldies! Piem?ram, iest?d?, kas nodarbojas ar b?rnu apr?pi, k?di b?tu �ie protokoli?LKA Kvalitāte
Mājas lapa no "Dators x Dizains". Brīvs lapu hostings Monētu kalšana