Šī lapa ir lapas paraugs. Vietnes saturs ir novecojis, un kalpo tikai kā paraugs!

Informējam, šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies)
Mēs to darām, lai padarītu mājaslapas apmeklējumu Jums pēc iespējas patīkamāku.

  lapas karte
Engish Русский
�urn?ls
LKA Kvalitāte
 


 
Forum

KVS ievie�ana

Autors: Sa�ut?tis
Datums: 2006-11-15 15:16:46

Vai k?dam ir pieredze, kad ievie�ot KVS ir s?kts ar uz??muma pamatdarb?bas procesu aprakstu izstr?d?�anu,maz?k atlicinot laiku kvalit?tes vad?bas sist?mas izstr?d?�anas, ievie�anas un uztur?�anas procesu, dokument?cijas izstr?dei? Tr?kst kopskata par sist?mu. Bet nesaprotu ?sti, kur un k? to mekl?t.Tas apgr?tina.K? r?koties? Padalieties pieredz?!!!!!

Re:KVS ievie�ana

Autors: Luize
Datums: 2006-11-15 15:40:27

?sti nesapratu jaut?jumu. Jums ir probl?ma, ar ko s?kt? Vai KVS tiek izstr?d?ta atbilsto�i k?dam standarta? Man ir tie�i t?da pieredze, kad darbu s?k ar procesu identific?�anu un tad pamatprocesu aprakstu (proced?ru) sagatavo�anu. Mana prakse r?da, ka lab?k tom?r vispirms izstr?d?t k?rt?bu, k?d? tiks veikta dokument?cijas sagatavo�ana un apstiprin?�ana, t?pat ar? izplat?�ana, darbinieku inform?�ana, izmai?u veik�ana. Uz beig?m var?tu atlikt proced?ras par prevent?vaj?m darb?b?m un vad?bas p?rskatiem (ja runa ir par ISO 9001)

Re:KVS ievie�ana

Autors: MK
Datums: 2006-11-15 21:44:52

Princip?, manupr?t, tas var norit?t l?dztekus. Gandr?z vienlaic?gi, bet, protams, vismaz priek�statam un idejai par to, kas ar izstr?d?to proced?ru notiks un, pirmk?rt, k? to izstr?d?s, b?tu j?b?t!

Re:KVS ievie�ana

Autors: MZ
Datums: 2006-11-16 09:26:34

Piekrit?�u Lu?zei. Visu gatavot vienlaic?gi nav ne iesp?jams, ne pr?t?gi un vienm?r ir ar ko j?s?k. Nevar ar? p?k�?i vien? dien? pras?t visam uz??mumam str?d?t k? aprakst?ts KVS � ievie�anai j?b?t lo?iskai un pak?peniskai. Ar? es s?ktu ar pamata liet?m, ar liet?m, kas t?pat jau notiek un tad p?rietu uz p?r?j?m. T? viegl?k izvair?ties no liekas birokr?tijas ievie�anas � kaut k?da sist?ma uz??mum? ir jebkur? gad?jum? un iedzi?inoties jau eso�aj? k?rt?b? ritenis nav j?izgudro no jauna, atliek tikai pielabot tr?kumus.

Re:KVS ievie�ana

Autors: Nepiekritiisju nevienam
Datums: 2006-11-16 12:15:28

Pirmaa un svariigaakaa lieta ir procesu identificeesjan, kas iet paraleeli ar viiziju, misiju, politiku un ideaalaa gadijumaa arii strateegjiju! Nezinu to ISO punktu no galvas un netaisos vinju tagad mekleet, bet tur ir tekt par to, ka ir KVS ir jaanodrosjina uznjeemuma attiistiiba, kas noziime, ka dokumenti ir jaistraadaa saskanjaa ar uznjeemumu attiistiibas strateegjiju. Dokumentiem ir jaapaliidz sasniegt noteiktie merkji....tas ir pats galvenais!

Re:KVS ievie�ana

Autors: Luize
Datums: 2006-11-16 12:55:44

Dokumenti k? t?di nevar nodro�in?t nek?du m?r?u sasnieg�anu. To nodro�ina SIST?MAS ievie�ana, uztur?�ana un pilnveido�ana. Protams, sist?ma ir j?dokument?.

Re:KVS ievie�ana

Autors: KV
Datums: 2006-11-16 14:28:20

Nu es piekrit?�u visiem tiem, kuru uzskata, ka j?s?k ar galveno uzn?muma darb?bas procesu identific?�anu(procesu darb?bas noteik�anu un aprakst?�anu)- proced?ru izstr?di, jo ar? t? ir KVS dokument?cija, kas visliel?kaj? m?r? saist?ta ar t?s ievie�anu, uztur?�anu un pilnveido�anu. Ja Sa�ut?tis dom? to dokument?ciju, kas ir pieraksti jeb protokoli, tad j?saka, ka uz??mum? kur? ar? v?l nav ieviesta KVS, kaut kas no �?da veida dokumnet?cija vienm?r ir atrodams un kad tiks aprakstiits un sakartots pats process lidz ar to sakartosies ar? �? dokument?cija, t.i., sapart?siet kas jau jums ir un kas v?l tr?kst lai piln?b? atbilstu standarta pras?b?m un/ vai konkr?t?s jomas pras?b?m + v?l tam ko pa�i izvirziet par priorit?ti un nepiecie�am?bu dokumnet?t.LKA Kvalitāte
Mājas lapa no "Dators x Dizains". Brīvs lapu hostings Monētu kalšana