Šī lapa ir lapas paraugs. Vietnes saturs ir novecojis, un kalpo tikai kā paraugs!

Informējam, šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies)
Mēs to darām, lai padarītu mājaslapas apmeklējumu Jums pēc iespējas patīkamāku.

  lapas karte
Engish Русский
�urn?ls
LKA Kvalitāte
 


 
Forum

nomain?t darbu....

Autors: kvalit?tes vad?t?ja
Datums: 2006-09-28 13:34:22

K? j?s v?rt?jat - k?das �obr?d ir iesp?jas nomain?t darbu - atrast kvalit?tes vad?t?ja vakanci? Pieredze ir liela (ne darba mekl?�ana, bet kvalit?tes vad?t?ja darb?). �?da veida sludin?jumi par?d?s diezgan reti. Interes? kvalit?tes vad?t?ja vai konsultanta darbs. Var?tu b?t ar? kvalit?tes vad?t?ja - konsultanta amats nelielos uz??mumos, nepilna laika darbs (bet tad vajag vair?kus klientus - darba dev?jus). Un k? ir ar auditoriem? Cik re?li ir atrast darbu p?c sertifik?ta ieg?�anas?

Re:nomain?t darbu....

Autors: MZ
Datums: 2006-10-03 10:16:17

Ar darba pied?v?jumiem nemaz nav tik b?d?gi, varb?t ne regul?ri, bet vi??veid?gi tiek mekl?ti kvalit?tes vad?t?ji. Bie�i gan tiek mekl?ti kvalit?tes vad?t?ji, kas gatavi str?d?t par mazu algu, tom?r ar? liel?kos uz??mumos ar integr?t?m vad?bas sist?m?m par piekl?j?gu algu nemaz nav tik viegli atrast pieredz?ju�us kvalit?tes vad?t?jus, �aj? vasar? ar �o probl?mu sask?r?s ne viens vien uz??mums.

Re:nomain?t darbu....

Autors: kvalit?tes vad?t?ja
Datums: 2006-10-03 21:40:51

nu j?, par mazu algu ar pieredzi - tas nav nopietni savuk?rt integr?tajai vad?bas sist?mai liel? uz??mum? - piekr?tu, ka var?tu b?t gr?ti atrast darbiniekus, jo j?p?rzin vair?ki standarti + uz??muma specifika (dr?z?k - nozares specifika) es piedal?jos vien? konkurs?, bet, kad intervij? nosaucu ciparu algai, t? vad?bai sejas palika jokainas. Man �?iet, es nepras?ju daudz - 550 (�obr?d sa?emu 500 + da�i s?kumi)

Re:Bljfdhflvsr

Autors: cheapest_viagra
Datums: 2016-10-20 11:33:03

Greetings, well put together web page you've at this time there.LKA Kvalitāte
Mājas lapa no "Dators x Dizains". Brīvs lapu hostings Monētu kalšana