Šī lapa ir lapas paraugs. Vietnes saturs ir novecojis, un kalpo tikai kā paraugs!

Informējam, šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies)
Mēs to darām, lai padarītu mājaslapas apmeklējumu Jums pēc iespējas patīkamāku.

  lapas karte
Engish Русский
�urn?ls
LKA Kvalitāte
 


 
LKA pas?kumu pl?ns J?lijam

LKA aicina visus interesentus apmekl?t sekojošus pas?kumus:

 

J?lij?

 

Datums tiks preciz?ts!

 

Pas?kumu norises vieta: K.Valdem?ra iela 157, R?ga, 1.st?va z?l?

Pas?kuma norises laiks : plkst. 14:00 - 17:00

 

Dal?ba visos pas?kumos LKA biedriem ir BEZMAKSAS,

 

Citiem interesentiem - dal?ba diskusiju klubos ir bezmaksas, dal?ba semin?ros Ls 50 + PVN

 

Savu dal?bu pietiekt pa e-pastu: [email protected] vai t?lruni 26668111

Kvalit?tes vad?t?ju un iek�?jo auditoru re?istrs

Lai veicin?tu lab?k?s pieredzes apmai?u un kvalit?tes vad?bas kult?ras pilnveidošanos, LKA Kvalit?te veido kvalit?tes sist?mu vad?t?ju un iekš?jo auditoru re?istrus, ar m?r?i nodrošin?t drošas publiski pieejemas inform?cijas uzkr?šanu par kvalific?tiem kvalit?tes sist?mas vad?t?jiem un kvalit?tes sist?mas iekš?jiem auditoriem.LKA Kvalitāte
Mājas lapa no "Dators x Dizains". Brīvs lapu hostings Monētu kalšana