Šī lapa ir lapas paraugs. Vietnes saturs ir novecojis, un kalpo tikai kā paraugs!

Informējam, šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies)
Mēs to darām, lai padarītu mājaslapas apmeklējumu Jums pēc iespējas patīkamāku.

  lapas karte
Engish Русский
�urn?ls
LKA Kvalitāte
 


 
EMAS ievie�ana Latvijas pa�vald?b?s

Viet?j?s pašvald?bas Latvij? un cit?s jaun?s dal?bvalstis sastopas ar daudz?m l?dz?g?m vides probl?m?m k? ?dens, gaisa un augsnes pies?r?ojums, atkritumi, nekontrol?ta resursu izmantošana, utt. K? r?da pieredze, viet?j?s pašvald?bas var noz?m?gi sekm?t apk?rt?j?s vides degrad?ciju, un t?d?? t?m b?tu iev?rojami j?uzlabo sava efektivit?te vides snieguma jom?. EMAS II pied?v? organiz?cij?m sistem?tisku pieeju, risinot vides probl?mas. Tom?r jauno dal?bvalstu pašvald?bas v?l plaši neizmanto EMAS II.

 

Pied?v?jam iepaz?ties ar vadl?nij?m EMAS ieviešanai pašavald?b?s.LKA Kvalitāte
Mājas lapa no "Dators x Dizains". Brīvs lapu hostings Monētu kalšana