Šī lapa ir lapas paraugs. Vietnes saturs ir novecojis, un kalpo tikai kā paraugs!

Informējam, šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies)
Mēs to darām, lai padarītu mājaslapas apmeklējumu Jums pēc iespējas patīkamāku.

  lapas karte
Engish Русский
�urn?ls
LKA Kvalitāte
 


 
L?dzdal?ba LKA


 


Latvijas Kvalit?tes asoci?cija ir bezpe?anas organiz?cija, kura apvieno da�?du nozaru uz??mumus, k? ar? valsts un pašvald?bas organiz?cijas. LKA biedru loku sast?da avair?k nek? 130 biedru, kuri sav? darb?b? par vienu no sav?m priorit?t?m uzskata orent?ciju uz kvalit?ti un ilgsp?j?gu att?st?bu.

 

 


 

 

K?das ir LKA biedru priekšroc?bas?

 

 

- LKA biedriem regul?ri tiek r?koti bezmaksas pas?kumi - semin?ri, diskusiju klubi;

- LKA biedri sa?em atlaidi uz maksas pas?kumiem - maksas semin?riem, ikgad?jo starptautisko vad?bas jaut?jumiem velt?to konferenci;

- LKA biedriem ir pieejamas las?šanai LKA bibliot?kas gr?matas un citi preses izdevumi;

- LKA biedri sa?em atlaidi abon?jot �urn?lu "Kvalit?te"

- LKA biedriem ir izveidota v?stkopa, ar kuras pal?dz?bu biedri var apmain?ties ar inform?ciju;

- LKA biedriem ir iesp?ja iesaist?ties da�?d?s cit?s LKA aktivit?t?s

 


 

 

 

 

K? k??t par LKA biedru?

 

Ja v?laties iest?ties Latvijas Kvalit?tes asoci?cij? (LKA), l?dzu, adres?jiet iesniegumu LKA valdei un iesniedziet LKA biroj? personiski vai nos?tot pa pastu. Steidzam?bas gad?jum? izs?tiet iesniegumu pa faksu.

Iesniegum? nor?diet, ka J?s atbalstiet LKA m?r?i un uzdevumus, ka garant?jat iest?šan?s naudas un biedru naudas apmaksu. Uzr?diet ar?, kas b?s organiz?cijas (uz??muma) pilnvarotais p?rst?vis Latvijas Kvalit?tes asoci?cij? (p?rst?vja v?rds, uzv?rds). Iesniegumu nepieciešams rakst?t uz uz??muma veidlapas, tam j?b?t ar vad?t?ja parakstu un apz?mogotam.

 

Iesniegum?, jeb uz atseviš?as lapas nepieciešams uzr?d?t v?l sekojošu inform?ciju:

 

 

 • Organiz?cijas (uz??muma) PVN maks?t?ja re?istr?cijas numurs
 • Bankas rekviz?ti
 • Kop?jais darbinieku skaits
 • Adrese juridisk? un faktisk?
 • Pilnvarot? p?rst?vja (kurš uztur?s kontaktu ar LKA) v?rds, uzv?rds
 • P?rst?vja ie?emamais amats
 • T?lru?a numurs
 • Faksa numurs
 • Vad?t?ja v?rds, uzv?rds
 • Vad?t?ja ie?emamais amats
 • T?lru?a numurs
 • Faksa numurs
 • Elektronisk? pasta adrese *
 • Darb?bas sf?ra, produkcijas (pakalpojumu) veidi

 

* š? J?su e-pasta (e-mail) adrese tiks pierakst?ta v?stkop? "Kvalit?te", kur? J?s var?siet sa?emt inform?ciju no LKA un br?vi apmain?ties ar inform?ciju starp visiem LKA biedriem.

Iesniegumu izskata tuv?kaj? valdes s?d?, kur? pie?em l?mumu par uz?emšanu.

P?c Valdes s?des organiz?cijas vad?t?js sa?ems apstiprin?jumu par uz?emšanu LKA un r??inu par iest?šan?s iemaksu. Turpm?ko inform?ciju un korespondenci s?t?s pilnvarotajam p?rst?vim.

 

 


 

Iest?šan?s maksa asoci?cij? - 25Ls.

 

 

 

Ar 2009.gada 1.janv?ri, pamatojoties uz LKA 2008.gada 18. marta kopsapulces l?mumu, biedru nauda LKA par vienu gadu  ir sekojoša:

 

 

 Darbinieku skaits organiz?cij?

 Biedru naudas apjoms par vienu gadu

 individu?lie biedri   Ls 30
 l?dz 50 darbiniekiem   Ls 150
 no 51 l?dz 200 darbiniekiem  Ls 250
 no 201 l?dz 500 darbiniekiem  Ls 400
 Virs 500 darbiniekiem  Ls 500


 

 LKA Kvalitāte
Mājas lapa no "Dators x Dizains". Brīvs lapu hostings Monētu kalšana