Šī lapa ir lapas paraugs. Vietnes saturs ir novecojis, un kalpo tikai kā paraugs!

Informējam, šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies)
Mēs to darām, lai padarītu mājaslapas apmeklējumu Jums pēc iespējas patīkamāku.

  lapas karte
Engish Русский
�urn?ls
LKA Kvalitāte
 


 
Jauna pakalpojuma izstr?d?�ana

Raksts par jauna pakalpojuma izstr?d?šanu.

 

Raksts public?ts �urn?l? "Kvalit?te" Nr. 3 / 2008

Jaunais OHSAS 18001:2007

Raksts par jauno OHSAS 18001:2007  standartu sal?dzin?jum? ar 1999. gada versiju.

 

Raksts public?ts �urn?l? "Kvalit?te" 2008. gada Nr. 2

Pacientu dros?ba un t?s vad?ba Eiropas kontekst?

Raksts par pacientu dros?bu un t?s vad?bu Eiropas kontekst?.


Raksts public?ts žurn?l? "Kvalit?te" 2008. gada Nr.1
Intervija ar Kvalit?tes balvas 2007 ieguv?ju RRB Celtniec?ba
EOQ ziemas nometne Igaunij?
LKA viceprezidentes A.Trukš?nes p?rdomas par piedal?šanos EOQ ziemas nometn? Igaunij?. Raksts public?ts žurn?l? "Kvalit?te" 2005. gada 3.numur? 
Par Latvijas Vides balvu
Raksts par pirmo Latvijas Vides balvu. Materi?lu sagatvoja Latvijas Pies?r?ojuma Profilakses centrs.

Raksts public?ts žurn?la "Kvalit?te" 2006 gada Nr. 3
Iespaidi no 51. EOQ kongresa Pr?g?

LKA prezidentes Antras Trukš?nes raksts par iespaidiem EOQ 51. kongres?.

Raksts public?ts žurn?la "Kvalit?te" 2007. gada Nr. 4

Par Darba aizsardz?bas pras?bu izpildi uz??mumos


A/S Inspecta Latvia darba aizsardz?bas da?as vad?t?jas Lindas Matis?nes raksts 


 "K?du atz?mi J?s liktusavam uz??mumam, nov?t?jot t? atbilst?bu Darba aizsardz?bas likumapras?b?m."


Raksts public?ts žurn?la "Kvalit?te" 2006. gada 4. numur?LKA Kvalitāte
Mājas lapa no "Dators x Dizains". Brīvs lapu hostings Monētu kalšana