Šī lapa ir lapas paraugs. Vietnes saturs ir novecojis, un kalpo tikai kā paraugs!

Informējam, šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies)
Mēs to darām, lai padarītu mājaslapas apmeklējumu Jums pēc iespējas patīkamāku.

  lapas karte
Engish Русский
�urn?ls
LKA Kvalitāte
 


 
�urn?ls

Šis teksts ir paraugs!

LKA k?dreiz izdeva �urn?lu "Kvalit?te". Apskat?mo t?mu lok? ir : Vad?bas sist?mas, kvalit?tes vad?ba da�?d?s nozar?s, darba vide, apk?rt?j? vide, standartiz?cija, metrolo?ija. �urn?ls "Kvalit?te" izn?k ar regularit?ti - vienu reizi divos m?nešos. Aicin?m J?s ieg?d?ties �urn?la jau izn?kušos numurus, k? ar? pieteikties �urn?la abon?šanai. Lai abon?tu �urn?lu, l?dzam, J?s aizpild?t pieteikuma anketu sada?? "Abon?šana". Aizpild?t? anketa autom?tiski tiks nos?t?ta �urn?la redakcijai. P?c anketas sa?emšanas, Jums pa pastu tiks izs?t?ts r??ins, p?c kura apmaksas sa?emsiet �urn?lu uz n?r?d?to adresi.

 

 

 

�urn?la "Kvalit?te" abon?šanas maksa 2009. gadam bija:

 


LKA biedriem
- LS 29,95 +  PVN

Studentiem (uzr?dot apliec?bu) - Ls 19,95 +  PVN

Citiem interesentiem - Ls 34.95+ PVN

 

Pas?tot atseviš?us �urn?la numurus, viena numura cena Ls 6 +  PVN

Abon?šanas maks? ietilpst:

- Seši �urn?la numuri

- Pieg?de pa pastu uz nor?d?to adresi

- CD disks ar visu gada numuru rakstiem (tiks pieg?d?ts kop? ar p?d?jo �urn?la numuru)

 


Ir iesp?ja ieg?d?toes 2008. gada �urn?la "Kvalit?te" kopmplektu: 


LKA biedriem
- LS 24,95 +  PVN

Studentiem (uzr?dot apliec?bu) - Ls 11,95 +  PVN

Citiem interesentiem - Ls 29.95+  PVN

 

Ir iesp?ja ieg?d?ties CD ar visiem 2008. gada �urn?la numuriem.

Diska cena Ls 11,95 + PVN

Pas?tot atseviš?us �urn?la numurus, viena numura cena Ls 5 +  PVN

 

 LKA Kvalitāte
Mājas lapa no "Dators x Dizains". Brīvs lapu hostings Monētu kalšana