Šī lapa ir lapas paraugs. Vietnes saturs ir novecojis, un kalpo tikai kā paraugs!

Informējam, šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies)
Mēs to darām, lai padarītu mājaslapas apmeklējumu Jums pēc iespējas patīkamāku.

  lapas karte
Engish Русский
urn?ls
LKA Kvalitāte
 


 
urn?ls

Šis teksts ir paraugs!

LKA k?dreiz izdeva urn?lu "Kvalit?te". Apskat?mo t?mu lok? ir : Vad?bas sist?mas, kvalit?tes vad?ba da?d?s nozar?s, darba vide, apk?rt?j? vide, standartiz?cija, metrolo?ija. urn?ls "Kvalit?te" izn?k ar regularit?ti - vienu reizi divos m?nešos. Aicin?m J?s ieg?d?ties urn?la jau izn?kušos numurus, k? ar? pieteikties urn?la abon?šanai. Lai abon?tu urn?lu, l?dzam, J?s aizpild?t pieteikuma anketu sada?? "Abon?šana". Aizpild?t? anketa autom?tiski tiks nos?t?ta urn?la redakcijai. P?c anketas sa?emšanas, Jums pa pastu tiks izs?t?ts r??ins, p?c kura apmaksas sa?emsiet urn?lu uz n?r?d?to adresi.

 

 

 

urn?la "Kvalit?te" abon?šanas maksa 2009. gadam bija:

 


LKA biedriem
- LS 29,95 +  PVN

Studentiem (uzr?dot apliec?bu) - Ls 19,95 +  PVN

Citiem interesentiem - Ls 34.95+ PVN

 

Pas?tot atseviš?us urn?la numurus, viena numura cena Ls 6 +  PVN

Abon?šanas maks? ietilpst:

- Seši urn?la numuri

- Pieg?de pa pastu uz nor?d?to adresi

- CD disks ar visu gada numuru rakstiem (tiks pieg?d?ts kop? ar p?d?jo urn?la numuru)

 


Ir iesp?ja ieg?d?toes 2008. gada urn?la "Kvalit?te" kopmplektu: 


LKA biedriem
- LS 24,95 +  PVN

Studentiem (uzr?dot apliec?bu) - Ls 11,95 +  PVN

Citiem interesentiem - Ls 29.95+  PVN

 

Ir iesp?ja ieg?d?ties CD ar visiem 2008. gada urn?la numuriem.

Diska cena Ls 11,95 + PVN

Pas?tot atseviš?us urn?la numurus, viena numura cena Ls 5 +  PVN

 

 LKA Kvalitāte
Mājas lapa no "Dators x Dizains". Brīvs lapu hostings Monētu kalšana