Šī lapa ir lapas paraugs. Vietnes saturs ir novecojis, un kalpo tikai kā paraugs!

Informējam, šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies)
Mēs to darām, lai padarītu mājaslapas apmeklējumu Jums pēc iespējas patīkamāku.

  lapas karte
Engish Русский
�urn?ls
LKA Kvalitāte
 


 
LKA stat?ti1. Darb?bas m?r?is.

1.1. LKA Kvalit?te (turpm?k tekst? – BIEDR?BA) ir biedr?ba, kuras darb?bas m?r?is ir nodrošin?t Latvijas uz??m?jus un Latvijas tautsaimniec?bu ar inform?ciju un izgl?t?bu kvalit?tes jom?, produkcijas un pakalpojumu eksportsp?jas un konkur?tsp?jas nodrošin?šanai k? viet?j?, t? ar? Eiropas un starptautiskaj? tirg?.

2. Darb?bas uzdevumi un metodes.
 
2.1. BIEDR?BAS darb?bas uzdevumi ir:
2.1.1. piedal?šan?s vienotas kvalit?tes nodrošin?šanas pamatprincipu izstr?d?šan? Latvij? un realiz?cijas veicin?šana;
2.1.2. piedal?šan?s starptautiskiem standartiem atbilstošas kvalit?tes nodrošin?šanas nacion?l?s programmas un kvalit?tes att?st?bas pamatnost?d?u izstr?d?šan?;
2.1.3. koordin?cijas pas?kumi BIEDR?BAS biedru iesaist?šan? standartu izstr?d?šanas darb? un tehnisko dokumentu izstr?d?šan?;
2.1.4. inform?cijas v?kšana, apkopošana, anal?ze, aktualiz?cija un izplat?šana BIEDR?BAS biedru starp? par pasaules pieredzi kvalit?tes nodrošin?šanas jom?;
2.1.5. kvalit?tes nodrošin?šanas un att?st?bas politikas izskaidrošana un populariz?šana; semin?ru, izst?�u, kursu un citu pas?kumu organiz?šana;
2.1.6. konsult?ciju un pal?dz?bas sniegšana uz??mumiem vad?bas sist?mas ieviešan? un citos ar kvalit?tes nodrošin?šanu saist?tos jaut?jumos;
2.1.7. darboties k? BIEDR?BAS biedru diskusiju forumam, veicinot profesion?l?s inform?cijas apmai?u;
2.1.8. BIEDR?BAS sadarb?ba un biedru interešu p?rst?v?šana sabiedriskaj?s instit?cij?s, asoci?cij?s, organiz?cij?s, uz??mumos un ?rvalstu nacion?laj?s un starptautiskaj?s organiz?cij?s;
2.1.9. Latvijas, k? uz kvalit?ti orient?tas valsts populariz?šana Eirop? un pasaul?.
2.1.10. publiskas, zin?tniskas, saimnieciskas un citas ar Latvijas likumdošanu at?autas darb?bas veikšana, lai ieg?tu l?dzek?us BIEDR?BAS m?r?u ?stenošanai;
2.1.11. ar likumu vai citu normat?vo aktu uztic?to valsts funkciju veikšana.

3. Nosaukums.

3.1. BIEDR?BAS nosaukums ir: „LKA Kvalit?te“, BIEDR?BAS  sa?sin?tais nosaukums ir “LKA”.

3.2. BIEDR?BAS nosaukums cit?s valod?s ir š?ds:
- angliski: Public organisation „LAQ“
- v?ciski: Gesellschaftliche Organisation „QUALITÄTSASSOZIATION LETTLANDS”
-krieviski: ???????????? ??????????? „???“

3.3. BIEDR?BAS nosaukuma sa?sin?jums, neatkar?gi no lietot?s valodas ir “LKA”.

5. Darb?bas teritorija.
 
5.1. BIEDR?BAS pamatdarb?bas teritorija ir Latvijas Republika. BIEDR?BAS m?r?u sasniegšanai un uzdevumu izpildei BIEDR?BAS darb?bas teritorija var b?t ar? ?rpus Latvijas Republikas robe�?m.


6. Atrašan?s vieta.

6.1. BIEDR?BAS administr?cija atrodas Kr.Valdem?ra iel? 157, R?g?, LV-1013, Latvijas Republik?.

7. Augst?k? l?m?jinstit?cija.

7.1. BIEDR?BAS augst?k? l?m?jinstit?cija ir biedru sapulce.

7.2. K?rt?j?s biedru sapulces sasauc Valde p?c nepieciešam?bas, bet ne ret?k k? reizi gad?. Par BIEDR?BAS biedru sapulces sasaukšanas laiku, t?s norises vietu un darba k?rt?bu BIEDR?BAS Valde pazi?o BIEDR?BAS Biedriem rakstiski, pa elektronisko pastu vai telefoniski - t?, lai BIEDR?BAS biedri zi?u sa?emtu ne v?l?k k? divas ned??as pirms biedru sapulces san?kšanas.

7.3. Biedru sapulce ir ties?ga lemt, ja t?s darb? piedal?s vair?k k? puse biedru. Ja biedru sapulce neierodas lemt ties?g? sast?v?, tad tr?s ned??u laik? sasaucot atk?rtotu biedru sapulci, biedru sapulce ir ties?ga pie?emt l?mumus neatkar?gi no kl?tesošo biedru skaita, ar nosac?jumu, ka taj? piedal?s vismaz divi biedri.

7.4. BIEDR?BAS biedru sapulces l?mums ir pie?emts, ja par to nobalso vair?k k? puse no kl?tesošajiem biedriem. Balsošana notiek atkl?ti. Atseviš?os gad?jumos biedru sapulce var noteikt citu balsošanas k?rt?bu.

7.5. Gad?jumos, ja biedrs attaisnojošu iemeslu d?? nevar ierasties uz biedru sapulci, vi?š var pilnvarot citu personu p?rst?v?t vi?a intereses biedru sapulc?.

7.6. ?rk?rt?j?s biedru sapulces sasauc Valde saska?? ar stat?tiem uz valdes priekšs?d?t?ja, valdes, revidenta, vai vienas desmit?s da?as biedru rakstiska piepras?juma, kur? nor?d?ts sasaukšanas iemesls, pamata.

7.7. BIEDR?BAS biedru sapulci atkl?j BIEDR?BAS Prezidents vai vi?a pilnvarota persona no Valdes locek?u vidus. BIEDR?BAS biedru sapulci vada Prezidents vai vi?a pilnvarota persona.

7.8. Biedru sapulces s?kuma da?? tiek iev?l?ts protokolists (nepieciešam?bas gad?jum? ar? - redakcijas komisija un balsu skait?t?ji), tiek apspriesti, pie?emti vai noraid?ti priekšlikumi par darba k?rt?bu un reglamentu.


7.9. Biedru sapulces protokolu paraksta sapulces vad?t?js un protokolists.  Biedru sapulces protokoli ir biedriem atkl?ti dokumenti. Tie glab?jas BIEDR?BAS liet? administr?cijas atrašan?s viet?. Katram biedram ir ties?bas piepras?t, lai valdes priekšs?d?t?js vi?am izsniedz protokola norakstu, kopiju vai izrakstu no t?. Nepieciešam?bas gad?jum? protokols re?istr?jams kompetent? valsts re?istru iest?d?.


7.10. Tikai BIEDR?BAS biedru sapulce ir ties?ga:

7.10.1. apstiprin?t BIEDR?BAS stat?tus, izdar?t tajos groz?jumus un
      papildin?jumus;
7.10.2. apstiprin?t BIEDR?BAS darb?bas pamatvirzienus un strat??iju;
7.10.3. iev?l?t Valdi un Rev?zijas komisiju;
7.10.4. izskat?t un apstiprin?t BIEDR?BAS gada p?rskatu, t?mi, Valdes un Rev?zijas komisijas zi?ojumus;
7.10.5. noteikt iest?šan?s un biedru naudas apm?ru;
7.10.6. apstiprin?t BIEDR?BAS bud�etu;
7.10.7. apstiprin?t BIEDR?BAS teritori?lo strukt?rvien?bu dibin?šanu un likvid?šanu;
7.10.8. izveidot uz??m?jsabiedr?bas (uz??mumus) un organiz?cijas, k? ar? lemt  par dal?bu taj?s;
7.10.9. lemt par Valdes locek?u un Rev?zijas komisijas atsaukšanu pirms termi?a beig?m;
7.10.10. lemt par finansi?lo atbalstu vai garantij?m BIEDR?BAS
dal?bniekiem;
7.10.11. pie?emt l?mumu par BIEDR?BAS darb?bas p?rtraukšanu, BIEDR?BAS reorganiz?ciju vai likvid?ciju;
7.10.12. izlemt citus ar BIEDR?BAS darb?bu saist?tus  jaut?jumus.


8. Past?v?gi funkcion?još?s vad?bas instit?cijas.

8.1.1. BIEDR?BAS past?v?gi funkcion?još? vad?bas izpildinstit?cija ir Izpilddirektors.
8.2.2. BIEDR?BAS biedru dele??ta cita p?rvaldes instit?cija ir Valde. Valdes kompetenci nosaka šie stat?ti.

8.2. BIEDR?BAS izpilddirektors

8.2.1. Izpilddirektors vada BIEDR?BAS ikdienas darbu saska?? ar sp?k? esošo
Latvijas Republikas likumdošanu un izpilda Valdes l?mumus.
8.2.2. BIEDR?BAS izpilddirektora pien?kumi:

8.2.2.1. ?stenot Valdes un biedru sapulces l?mumus un uzdevumus;
8.2.2.2. sagatavot un piedal?ties biedru sapulc?s un Valdes s?d?s;
8.2.2.3. atskait?ties Valdei un iesniegt t?s izskat?šanai saimniecisk?s darb?bas programmu un finansu  pl?nu projektus, k? ar? iesniegt gada bilanci un darbu p?rskatus ne v?l?k k? vienu m?nesi p?c finansu gada beig?m;
8.2.2.4. p?rst?v?t ASOCI?CIJU un nodrošin?t regul?ru inform?cijas apmai?u ar valsts un cit?m instit?cij?m, k? ar? ar ?rzemju un starptautiskaj?m organiz?cij?m;
8.2.2.5. p?rvald?t BIEDR?BAS ?pašumus;
8.2.2.6. sl?gt visu veida dar?jumus un veikt citus juridiskus  aktus, apstiprin?t pilnvaras un atv?rt BIEDR?BAS  r??inus bank?s Latvijas Republik? un ?rzem?s;
8.2.2.7. pie?emt darb? un atlaist no darba darbiniekus, k? ar? sl?gt darba l?gumus ar tiem;
8.2.2.8. noteikt darba algas un citus saimnieciskos izdevumus biedru sapulces apstiprin?t? bud�eta robe�?s;
8.2.2.9. organiz?t Administr?cijas darbu;
8.2.2.10. sagatavot citus nepieciešamos priekšlikumus un p?rskatus, kurus iesniedz Valdei izskat?šanai.

8.3.BIEDR?BAS valde
 
 BIEDR?BAS Valde sast?v no 9  Valdes locek?iem, tai skait? prezidenta, kurš ir valdes priekšs?d?t?js un viceprezidenta. Valde tiek iev?l?ta uz 3 gadiem.

Izpilddirektors piedal?s Valdes darb? ar padomdev?ja balss ties?b?m.

8.3.1. Valdes s?des sasauc BIEDR?BAS prezidents, vai ar? t?s sasauc p?c 1/3 Valdes locek?u rakstiska piepras?juma. Katrs Valdes loceklis j?inform? par Valdes s?des sasaukšanu ne v?l?k k? 5 darba dienas pirms paredz?t? s?des datuma.

8.3.2. Valdes s?des tiek sasauktas p?c nepieciešam?bas, bet ne ret?k k? reizi ceturksn?.

8.3.3. Valde ties?ga lemt, ja t?s darb? piedal?s vair?k nek? puse Valdes locek?u.

8.3.4. Valdes s?des l?mumi tiek pie?emti atkl?ti balsojot, ar kl?tesošo valdes locek?u vienk?ršu balsu vair?kumu. Bals?m daloties, izš?iroš? ir BIEDR?BAS Prezidenta balss.

8.3.5. Valdes s?des protokolu paraksta s?des vad?t?js un protokol?t?js.

8.3.6. Valdes s?des ir atkl?tas BIEDR?BAS biedriem.

8.3.7. Valde, ?emot v?r? darba apjomu, var ikdienas darba vad?bai izveidot Administr?ciju. Ar Valdes l?mumu apstiprina izpilddirektoru, var ar? organiz?t atkl?tu konkursu izpilddirektora amatam;

8.3.8. Valde var izveidot sekcijas, komisijas un darba grupas atseviš?u jaut?jumu apspriešanai, probl?mu p?t?šanai un l?mumu sagatavošanai un apstiprina to sast?vu.

8.3.9. Nepieciešam?bas gad?jum? Valdes l?mumi var tikt pie?emti, aptauj?jot Valdes locek?us rakstveid? (v?stule, telefakss, e-pasts u.c.). Valdes loceklim tiek nos?t?ti l?mumu projekti ar termi?a nor?di atbil�u iesniegšanai. Valdes s?des protokolam pievieno sa?emt?s rakstveida atbildes.


8.4. BIEDR?BAS Valdes pien?kumi:

8.4.1. nodrošin?t biedru sapulces sasaukšanu un organiz?t t?s darbu;
8.4.2. izstr?d?t BIEDR?BAS darb?bas programmas projektu un iesniegt to apstiprin?šanai biedru sapulcei;
8.4.3. sniegt priekšlikumus biedru sapulcei par izmai??m BIEDR?BAS stat?tos;
8.4.4. sagatavot biedru sapulcei apstiprin?šanai finansu pl?nus un p?rskatus par to izpildi;
8.4.5. sagatavot priekšlikumus biedru sapulcei par noda?u un teritori?lo strukt?rvien?bu dibin?šanu un likvid?šanu;
8.4.6. lemt par jaunu biedru uz?emšanu ASOCI?CIJ?, k? ar? izsl?gšanu no BIEDR?BAS ;
8.4.7. izskat?t jaut?jumus, kas saist?ti ar BIEDR?BAS bud�et? paredz?to l?dzek?u un materi?lo v?rt?bu izlietošanu;
8.4.8. nepieciešam?bas gad?jum? pieš?irt paraksta ties?bas BIEDR?BAS amatperson?m;
8.4.9. izstr?d?t un apstiprin?t BIEDR?BAS darb?bu reglament?jošos normat?vos dokumentus;
8.4.10. izskat?t str?dus jaut?jumus;
8.4.11. par nos?t?tajiem l?mumu projektiem (8.2.10. punkt? min?tajos gad?jumos) sniegt atbildes nor?d?taj? termi??;
8.4.12. lemt par citiem BIEDR?BAS darb?bas jaut?jumiem, kuri stat?tos  nav attiecin?ti uz biedru sapulces vai Rev?zijas komisijas izpildu kompetenci;

8.5. BIEDR?BAS Valde savus pien?kumus pilda sabiedrisk? k?rt?. Par atseviš?u uzdevumu veikšanu Valdes locek?iem var tikt izmaks?ts atalgojums Valdes noteiktaj? k?rt?b?.

8.6. BIEDR?BAS prezidents un viceprezidents

8.6.1. Prezidentu un viceprezidentu iev?l Valde no sava vidus uz 3 gadiem.

8.6.2.Prezidenta pien?kumi:

8.6.2.1. sasaukt Valdes s?des un t?s vad?t;
8.6.2.2. p?rst?v?t ASOCI?CIJU attiec?b?s ar valsts un cit?m organiz?cij?m, k? ar? ?rzemju un starptautisk?m organiz?cij?m;
8.6.2.3. uz BIEDR?BAS l?m?jinstit?cijas l?mumu pamata BIEDR?BAS v?rd? parakst?t l?gumus, vienošan?s, rezol?cijas un citus dokumentus;
8.6.2.4. pild?t Izpilddirektora pien?kumus t? promb?tnes laik?, vai ar?, ja Valde nav pie??musi l?mumu par izpilddirektora algošanu.

8.6.3. Prezidenta pien?kumus t? promb?tnes laik? izpilda viceprezidents, vai prezidenta pilnvarots Valdes loceklis.

8.6.4. BIEDR?BAS Prezidents un viceprezidents savus pien?kumus pilda sabiedrisk? k?rt?. Par atseviš?u uzdevumu veikšanu BIEDR?BAS Prezidentam un viceprezidentam var tikt izmaks?ts atalgojums Valdes noteiktaj? apm?r?.

 

9. Finansi?l?s darb?bas rev?zijas instit?cija.

9.1. BIEDR?BAS saimniecisko un finansi?lo darb?bu kontrol? Rev?zijas komisija, ko iev?l BIEDR?BAS biedru sapulce ar vienk?ršu balsu vair?kumu uz 3 gadiem.
9.2. Rev?vijas komisij? nevar tikt iev?l?ti BIEDR?BAS Prezidents, Valdes locek?i.
9.3. BIEDR?BA ir ties?ga saimniecisk?s un finansi?l?s darb?bas kontrolei pieaicin?t zv?rin?tu revidentu.
9.4. Rev?zijas komisija pati vai kop? ar zv?rin?tiem revidentiem, kuri veic BIEDR?BAS ikgad?j?s gada p?rskata rev?zijas, p?rbauda BIEDR?BAS saimniecisko un finansi?lo darb?bu un veic gr?matved?bas rev?ziju ne ret?k k? reizi gad?.
9.5. Rev?zijas komisijai ir j?zi?o BIEDR?BAS Valdei un biedru sapulcei par BIEDR?BAS darb? konstat?taj?m nepiln?b?m un p?rk?pumiem.
9.6. Rev?zijas komisijas locek?iem ir ties?bas iesniegt Valdei priekšlikumus, kurus izskata 10-20 dienu laik?.

 

10. Biedru uz?emšanas un izsl?gšanas noteikumi.
 
10.1. Par BIEDR?BAS biedru var k??t jebkura juridiska persona, kas ieinteres?ta kvalit?tes nodrošin?šan? un att?st?bas veicin?šan? Latvij?, atz?st BIEDR?BAS stat?tus, darb?bas programmu, atz?st un iev?ro BIEDR?BAS Stat?tu noteikumus, ar savu darb?bu veicina to ?stenošanu un darbojas saska?? ar likumdošanas aktiem. Valsts p?rvaldes un pašvald?bu instit?cijas (iest?des) var k??t par BIEDR?BAS biedriem, ja tas nav aizliegts Latvijas Republikas normat?vajos aktos.
10.2. Juridiskas personas pilnvaro savos stat?tos paredz?taj? k?rt?b? savus p?rst?vjus - fiziskas personas - piedal?ties BIEDR?BAS biedru sapulc?s un, iev?l?šanas gad?jum?, ar? BIEDR?BAS p?rvaldes vai rev?zijas instit?cij?s.
10.3. BIEDR?BAS biedriem ir vien?das balssties?bas.
10.4. Lai k??tu par BIEDR?BAS biedru, pretendentiem j?iesniedz BIEDR?BAI iesniegums, j?aizpilda noteiktas formas biedra anketa un j?samaks? iest?šan?s un biedra nauda Valdes noteikt? apm?r? un termi??.
10.5. Valdei pieteic?ja l?gums ir j?izskata tuv?k?s s?des laik?. Uz valdes s?di, kur? izskata pieteic?ja l?gumu, nepieciešam?bas gad?jum? var tikt uzaicin?ts pieteic?js, lai sniegtu papildus inform?ciju. Pieteic?ja neierašan?s nav š??rslis valdes l?muma pie?emšanai. Valde l?mumu pie?em balsojot. Valdei motiv?ts l?mums j?pazi?o pieteic?jam 2 ned??u laik? no t? pie?emšanas br?�a.
10.6. Valdes noraidošo l?mumu pieteic?js var p?rs?dz?t biedru sapulcei. Ja ar? biedru biedru sapulce noraida pieteic?ja l?gumu, pieteic?js nav uz?emts par BIEDR?BAS biedru, un vi?š var iesniegt atk?rtotu pieteikumu ne ?tr?k k? p?c gada termi?a notec?šanas.

10.7. Ja valde vai biedru sapulce ir pie??musi l?mumu uz?emt pieteic?ju par BIEDR?BAS biedru, jaunajam biedram ir j?nomaks? iest?šan?s maksa valdes noteiktaj? apm?r? un k?rt?b?.
10.8. Biedram izst?joties, iest?šan?s nauda un biedru nauda netiek atmaks?ta.

10.9. BIEDR?BAS biedru var izsl?gt valde par š?diem p?rk?pumiem:

10.9.1. nenomaks?ta iest?šan?s vai biedra nauda par gadu;
10.9.2. biedru sapulces un valdes l?mumu nepild?šana;
10.9.3. savu pien?kumu un uz?emto saist?bu nepild?šana;
10.9.4. cita darb?ba, kas ir pretrun? ar šo Stat?tu noteikumiem.

10.10. Jaut?jumu par BIEDR?BAS biedra izsl?gšanu valde izskata tuv?k?s s?des laik?, uzaicinot izsl?dzamo biedru un dodot vi?am v?rdu sava viedok?a paušanai. Izsl?dzam? biedra neierašan?s nav š??rslis valdes l?muma pie?emšanai. Valde l?mumu pie?em balsojot. Valdei motiv?ts l?mums rakstveid? j?pazi?o izsl?dzamajam biedram piecu dienu laik? no t? pie?emšanas br?�a.

10.11. Valdes l?mumu par biedra izsl?gšanu var p?rs?dz?t biedru sapulcei.


11. Biedru ties?bas un pien?kumi.

11.1. BIEDR?BAS biedriem vai vi?u pilnvarotajiem p?rst?vjiem ir ties?bas:

11.1.1. piedal?ties BIEDR?BAS biedru sapulc?s;
11.1.2. v?l?t BIEDR?BAS Valdi, izvirz?t kandidat?ras un tikt iev?l?tam p?rvaldes amatos;
11.1.3. piedal?ties BIEDR?BAS programmas, darb?bas strat??ijas un taktikas noteikšan?, izvirzot priekšlikumus un piedaloties visu izskat?mo jaut?jumu br?v? apspriešan?;
11.1.4. iesniegt BIEDR?BAS vad?bai priekšlikumus, kas saist?ti ar t?s darb?bu;
11.1.5. sa?emt ASOCI?CIJ? visu nepieciešamo inform?ciju, kas saist?ta ar t?s darb?bu, tai skait? iepaz?ties ar visu BIEDR?BAS instit?ciju protokoliem, l?mumiem un r?kojumiem, iepriekš saska?ojot ar administr?ciju.
11.1.6. piedal?ties BIEDR?BAS sekciju un komisiju darb?b?, ja to ir akcept?jusi Valde.
11.1.7. piedal?ties jebkur? BIEDR?BAS organiz?taj? pas?kum?;
11.1.8. izmantot pieš?irt?s atlaides un priekšroc?bas BIEDR?BAS vad?bas noteiktaj? k?rt?b?;
11.1.9. sa?emt bez maksas visp?r?ju inform?ciju par kvalit?tes jaut?jumiem, kas ir BIEDR?BAS r?c?b?, k? ar? inform?ciju par BIEDR?BAS instit?ciju un form?jumu darb?bu;
11.1.10. BIEDR?BAS biedri var realiz?t punktos 11.1.1., 11.1.6., 11.1.8. un 11.1.9. min?t?s ties?bas piln? apjom?, ja tie ir samaks?juši iest?šan?s naudu un biedra naudu; 
11.1.11. br?vi darboties cit?s demokr?tisk?s sabiedrisk?s organiz?cij?s;
11.1.12. br?vi izst?ties no BIEDR?BAS, iesniedzot valdei rakstisku iesniegumu.


11.2. BIEDR?BAS biedru vai vi?u pilnvaroto p?rst?vju pien?kumi ir:

11.2.1. iev?rot BIEDR?BAS stat?tus un pild?t biedru sapulces, Valdes l?mumus;
11.2.2. akt?vi piedal?ties BIEDR?BAS darb? un taj?s instit?cij?s, kur?s tie ir iev?l?ti, lai p?rst?v?tu ASOCI?CIJU un aizst?v?tu t?s intereses;
11.2.3. maks?t iest?šan?s naudu un ikgad?jo biedru naudu;11.2.4. Ar savu akt?vu l?dzdarb?bu atbalst?t BIEDR?BAS darb?bas m?r?u un uzdevumu ?stenošanu;
11.2.5. sniegt atbalstu visp?r?j? kvalit?tes principu ieviešan? valst?, lielajiem uz??mumiem atbalstot MVU sektora uz??mumus š? procesa ?stenošan?;
11.2.6. neizpaust atseviš?u uz??mumu komercnosl?pumus, kas vi?iem k?uvuši zin?mi, ?stenojot savas ties?bas;
11.2.7. augsti tur?t BIEDR?BAS labo v?rdu un nepie?aut r?c?bu, kas grauj BIEDR?BAS reput?ciju sabiedr?b?.


12. Instit?cija vai amatpersona, kura ir ties?ga pie?emt l?mumus par kustam? vai nekustam? ?pašuma ieg?šanu un atsavin?šanu.


BIEDR?BAS biedru sapulce lemj par nekustamu ?pašumu ieg?šanu, apgr?tin?šanu vai atsavin?šanu.


13. Finansu l?dzek?u ieg?šanas un izlietošanas k?rt?ba.

13.1. BIEDR?BAS l?dzek?us veido:

13.1.1. biedru iest?šan?s un biedru maksas, m?r?iemaksas;
13.1.2. juridisko un fizisko personu ziedojumi;
13.1.3. ie??mumi no BIEDR?BAS r?kotajiem pas?kumiem un saimniecisk?s darb?bas;
13.1.4. Ien?kumi no uz??m?jdarb?bas un citas saimniecisk?s darb?bas, tai skait? no izdev?jdarb?bas;
13.1.5. naudas l?dzek?i, v?rtspap?ri un materi?l?s v?rt?bas, kas sa?emtas no cit?m juridisk?m un fizisk?m person?m likumdošan? noteiktaj? k?rt?b?;
13.1.6. Citi ien?kumi no finans?šanas avotiem, kas nav aizliegti ar likumiem vai citiem normat?vajiem aktiem.

13.2. BIEDR?BAS l?dzek?i tiek izlietoti:

13.2.1. stat?tos nor?d?to darb?bas m?r?u un uzdevumu ?stenošanai;
13.2.2. BIEDR?BAS algoto darbinieku darba apmaksai;
13.2.3. izdev?jdarb?bai;
13.2.4. BIEDR?BAI nepieciešamo iek?rtu, invent?ra, piederumu un apr?kojuma ieg?dei, nepieciešamo telpu nomai, to apr?košanai;
13.2.5. citu izdevumu segšanai, kas saist?ti ar BIEDR?BAS darb?bas nodrošin?šanu.
13.3. BIEDR?BA ar saviem l?dzek?iem un mantu ir ties?ga veikt visus likumdošan? paredz?tos civiltiesiskos dar?jumus.
13.4. BIEDR?BAS darb?bas gada ien?kumu p?rsniegumu p?r izdevumiem ieskaita BIEDR?BAS rezerv? šim nol?kam speci?li izveidot? Rezerves Fond?. Rezerves Fond? ieskait?tie l?dzek?i p?riet uz n?kamo saimniecisko gadu, tie netiek aplikti ar ien?kumu nodokli, un tos var izmantot tikai šajos Stat?tos paredz?tiem m?r?iem.
13.5. BIEDR?BAS saimniecisk?s darb?bas gads atbilst kalend?rajam gadam.
13.6. BIEDR?BA maks? nodok?us, k? ar? var tikt atbr?vota no nodok?u maks?šanas sp?k? esoš?s likumdošanas noteikt? k?rt?b? un apm?r?.
13.7. Par BIEDR?BAS l?dzek?u izmantošanu atbild Prezidents un Izpilddirektors, tam pieš?irto pilnvaru ietvaros, bet kontroli – Rev?zijas komisija.

14. Pašlikvid?šan?s k?rt?ba un reorganiz?cijas k?rt?ba.

14.1. BIEDR?BAS pašlikvid?ciju veic saska?? ar biedru sapulces l?mumu iecelta likvid?cijas komisija vai likvidators, kas l?dz piln?gai BIEDR?BAS  likvid?cijai ir materi?li atbild?ga par savu pie?emto l?mumu tiesiskaj?m sek?m. BIEDR?BAS biedru sapulce var iev?l?tos likvidatorus katr? laik? atcelt.

14.2. BIEDR?BAS likvidatori pabeidz BIEDR?BAS ies?ktos projektus un dar?jumus, p?rdod BIEDR?BAS mantu, iekas? no debitoriem BIEDR?BAS pien?koš?s summas, nok?rto par?dus, apmierina citas pretenzijas, nodod BIEDR?BAS dokumentus valsts arh?v? glab?šan?.

14.3. Likvidatori par BIEDR?BAS likvid?ciju likumos noteiktajos termi?os pazi?o attiec?gaj?m valsts re?istru iest?d?m.

14.4. Reorganiz?ciju veic pamatojoties uz biedru sapulces l?mumu un saska?? ar sp?k? esošajiem likumiem un citiem normat?vajiem aktiem.

 

 

 

 

 


15. Mantas un finansu l?dzek?u izlietošanas k?rt?ba
pašlikvid?šan?s gad?jum?.

15.1. Pašlikvid?cijas proces? atlikušo naudu un mantu likvid?cijas komisija nodod instit?cijai, kuru nor?d?jusi BIEDR?BAS p?d?j? biedru sapulce BIEDR?BAS m?r?u ?stenošanai. Atlikušo naudu un mantu nevar sadal?t BIEDR?BAS biedriem.LKA Kvalitāte
Mājas lapa no "Dators x Dizains". Brīvs lapu hostings Monētu kalšana