Šī lapa ir lapas paraugs. Vietnes saturs ir novecojis, un kalpo tikai kā paraugs!

Informējam, šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies)
Mēs to darām, lai padarītu mājaslapas apmeklējumu Jums pēc iespējas patīkamāku.

  lapas karte
Engish Русский
�urn?ls
LKA Kvalitāte
 


 
Ekspertu diskusija par inov?ciju t?mu

 

Pirmo reizi Latvij? no 2008. gada 25. l?dz 28. novembrim tika r?kotas

INOV?CIJU DIENAS

 

 

Pas?kuma r?kot?ji: Latvijas Kvalit?tes asoci?cija, LR Ekonomikas ministrija, Latvijas Darba dev?ju konfeder?cija un RTU In�enierekonomikas fakult?tes Latvijas – Norv??ijas ma?istra studiju programmu „Inov?cijas un uz??m?jdarb?ba”. Informat?vi atbalsta laikraksts „Dienas bizness”.

 

Inov?ciju dienu ietvaros 2008. gada 26. novermbr? tika r?kota ekspertu diskusija par inov?ciju t?mu.

11. starptautisk? konference 2007
2007. gada 22.-23. novembr? norisin?j?s
11. starptautisk? vad?bas konference
„Konkur?tsp?ja un ilgtsp?j?ga att?st?ba vai vienas mon?tas divas puses? ”
 un Latvijas Kvalit?tes balvas 2007 pasniegšana
Kvalit?tes olimpi?de 2006
2006. gada 19. august? LKA organiz?ja 2. Kvalit?tes olimp?di, kura norisin?j?s "Kalnavotos", Kokneses pag., Aizkraukles rajon?
10. starptautisk? konference 2006

 2006. gada 16.-17. novembr? Maritim Park hotel norisin?j?s 10. starptautisk? vad?bas konference "NO lab?m iecer?m uz darb?bas izcil?bu" un Latvijas Kvalit?tes balvas 2006. pasniegšana

9. starptautisk? konference 2005.
2005. gada 24-25. novembr? Maritim Park Hotel norisin?j?s 9. starptautisk? konference "Sasniegumi = Strat??ija no idejas l?dz realiz?cijai", kuras ietvaros notikas Latvijas Kvalit?tes balvas 2005 pasniegšana, k? ar? tika atz?m?ta LKA 10. gadu past?v?šanas jubileja
Kvalit?tes olimpi?de 2005
Atz?m?jot Latvijas Kvalit?tes asoci?cijas darb?bas desmit gadu jubileju 2005. gada 11. j?nij? atp?tas b?z? "Roz?ni", asoci?cija r?koja pirmo KVALIT?TES OLIMPI?DI


LKA Kvalitāte
Mājas lapa no "Dators x Dizains". Brīvs lapu hostings Monētu kalšana