Šī lapa ir lapas paraugs. Vietnes saturs ir novecojis, un kalpo tikai kā paraugs!

Informējam, šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies)
Mēs to darām, lai padarītu mājaslapas apmeklējumu Jums pēc iespējas patīkamāku.

  lapas karte
Engish Русский
�urn?ls
LKA Kvalitāte
 


 
Inov?ciju dienas un ikgad?j? konference

 

Latvijas Kvalit?tes asoci?cija sadarb?b? arLR Ekonomikas ministriju, Latvijas Darba dev?ju konfeder?ciju un RTU In�enierekonomikas fakult?tes Latvijas – Norv??ijas ma?istra studiju programmu „Inov?cijas un uz??m?jdarb?ba” pirmo reizi Latvij? pied?v?ja
INOV?CIJU DIENAS
no 2008. gada 25. l?dz 28. novembrim
 
26. novembr? ned??as ietvaros notika gadsk?rt?j? starptautisk? vad?bas konference
“Praktisk? inov?cija – no idejas l?dz rezult?tam”

un 12. Latvijas Kvalit?tes balvas pasniegšana

Maritim Park Hotel

 
Par notikumu
 
Latvijas Kvalit?tes asoci?cija sadarb?b? ar LR Ekonomikas ministriju vad?bas jaut?jumiem velt?tu ikgad?ju starptautisku konferenci Latvij? r?ko jau kopš 1997. gada. Piev?ršoties aktu?l?m vad?bas t?m?m un piesaistot augstas raudzes lektorus no visas pasaules, p?d?jos 5 gados LKA vad?bas konference ir k?uvusi par vienu no vislab?k apmekl?taj?m konferenc?m Latvij?. Dal?bnieku skaits tradicion?li p?rsniedz 300, un to vid? ir gan liels skaits augst?k? un vid?j? l?me?a vad?t?ju, gan ar? kvalit?tes vad?bas speci?listi, eksperti, Latvijas biznesa skolu un citu augstskolu pasniedz?ji, LKA sadarb?bas partneri, viesi un citi interesenti.
 
Konference ir augusi ne tikai dal?bnieku, bet ar? aptverto t?mu skaita zi?? un detaliz?cijas pak?p?, k?d? izv?l?t?s t?mas tiek analiz?tas. Iepriekš?jo gadu konferences bija velt?tas strat??ijas izstr?des (2005. gad?), t?s ieviešanas operat?vaj? darb?b? (2006. gad?), konkur?tsp?jas un ilgtsp?jas (2007. gad?) jaut?jumiem, š? gada pas?kuma centr?l? t?ma b?s inov?cija. Šis v?rds nu jau labu laiku nenoiet no biznesa skatuves ne starptautisk? m?rog?, ne Latvij? – par inov?ciju intens?vi run?, t?s noz?mi uzsver da�?da l?me?a politikas dokumentos, to atbalsta starptautiski projekti un ar Eiropas fondu pal?dz?bu veidoti biznesa inkubatori. Tom?r Latvija atkal un atkal tiek piepulc?ta valst?m ar viszem?ko inov?ciju „reitingu”, t?tad – kaut kas šaj? jom? tom?r nav k?rt?b?... Lai vispus?gi apskat?tu noz?m?go t?mu un apmierin?tu visu ieinteres?to pušu intereses, s?kot ar valsti, investoriem un uz??mumu vad?t?jiem, un beidzot ar da�?du profilu speci?listiem, m?c?bsp?kiem un studentiem, k? ar? vienk?rši interesentiem, radošai dom?šanai un inov?cij?m velt?ti notikumi risin?sies ned??as garum?:
otrdien, 25. novembr? – diskusija internet?, ekspertu apa?ais galds un preses konference;
trešdien, 26. novembr? – konference „Praktisk? inov?cija – no idejas l?dz rezult?tam”, Latvijas Kvalit?tes balvas pasniegšana un svin?gais vakars par godu laure?tiem;
ceturtdien, 27. novembr? – divi pas?kumi:
·        inov?ciju brokastis augst?k? l?me?a vad?t?jiem „Vai tieš?m „Ievies jaunin?jumus vai mirsti?”**” par radošu l?der?bu un uz??mumu rad?tsp?jas paaugstin?šanu;
·        Slov?nijas/ Norv??ijas speci?listu dr. Mila Bo�i? un Eric Holm Melby vad?ts semin?rs par inov?ciju procesu „Inov?cija, lai augtu”. Šis vid?j? l?me?a vad?t?jiem, speci?listiem un citiem interesentiem adres?tais notikums dos iesp?ju piedal?ties praktisk? nodarb?b?, apskatot visus inov?ciju procesa so?us, izm??inot da�?das radoš?s dom?šanas veicin?šanas metodes un diskut?jot par inov?ciju praktisko pusi uz??mum?;
piektdien, 28. novembr? - pieredzes apmai?as viz?tes un Latvijas lab?ko uz??mumu meistarklases: VentEko, LMT, Fazer Maizn?cas.
 

Inov?ciju dien?s mekl?j?m iesp?jas un ce?us to realiz?šanai gan ar pašm?ju, gan ?rvalstu biznesa ?au�u, ekspertu un radošo profesiju p?rst?vju pal?dz?bu, piev?ršoties inov?cij?m v?rda visplaš?kaj? noz?m? – s?kot no jaunu produktu un cit?du pakalpojumu rad?šanas, un beidzot ar jaun?m metod?m, k? organiz?t savas dz?ves un darba procesus. Ne tikai pas?kuma kopum?, bet ar? konferences form?ts šogad atš??r?s no tradicion?l? konferen?u mode?a ar lektoru trib?n? un pas?vi v?rojošu publiku z?l?. Visiem konferences dal?bniekiem bija iesp?ja akt?vi iesaist?ties diskusij?s un dot savu ieguld?jumu kop?jo secin?jumu tapšan?, atbildot uz t?diem jaut?jumiem k?:

-         kas man nepieciešams jaunu ideju ?ener?šanai?
-         kas motiv? mani sav?s idej?s dal?ties ar l?dzcilv?kiem?
-         kas mums trauc? sadzird?t, nov?rt?t un atbalst?t citu cilv?ku idejas? 
-         kas ir b?tisk?kie faktori labas idejas realiz?šanai dz?v??
 
Konferences programma (26. novembris, Maritim Park Hotel):
08.45 – 08.55 Konferences atkl?šana
                        Antra Trukš?ne, LKA prezidente
                        Anrijs Mat?ss, Ekonomikas ministrijas Valsts sekret?rs
                        M?ris ?lerts, LIAA Zin?šanu un inov?cijas sist?mas departamenta                          (ZINIS) direktors
08.55 – 09.15 Uz??m?ju konkur?tsp?ja – izaicin?jumi n?kotn?            
                        Anrijs Mat?ss, Ekonomikas ministrijas Valsts sekret?rs
09.15 – 09.45 Vai inov?cija šodien ir izdz?vošanas jaut?jums?
                        Nils Otto Orjaeseter, uz??m?js, inov?ciju konsultants un Norv??ijas Mened�menta skolas pasniedz?js, Norv??ija
09.45 – 11.00 Da�?d? inov?cija – 5 da�?du jomu p?rst?vju 15 min gari personiski st?sti?i par piedz?votu atkl?smi, ?stenotu ideju, sasniegtu p?rsteidzošu rezult?tu
                        Prof. Leons Ribickis, RTU zin?t?u prorektors
                        Inese Suija – Markova, SIA „Me�a ?pašnieku konsultat?vais centrs” biznesa att?st?bas direktore
                        Dainis B?rzi?š, Swedbank Latvija valdes loceklis
                        Gastons Neimanis, izdevniec?bas „Dienas bizness” valdes priekšs?d?t?js
                        Toms Sk?bardis, St.Brother’s Brand Agency radošais direktors
11.00 – 11.30 Kafijas pauze
11.30 – 13.30 World Cafe grupu diskusija ar da�?du jomu p?rst?vju – ekspertu piedal?šanos par jaut?jumiem, kas skar iesp?ju ?ener?t idejas, dal?ties ar t?m ar l?dzcilv?kiem, rast atbalstu ideju ?stenošanai, novest t?s l?dz rezult?tam
13.30 – 14.30 Pusdienas
14.30 – 15.30 Latvijas Kvalit?tes balvas un Swedbank Klientu apkalpošanas Gada balvas pasniegšanas ceremonija
15.30 – 16.15 Grupu diskusiju rezult?tu apkopojums un ekspertu koment?ri
16.15 – 16.45 Kafijas pauze
16.45 – 18.15 Vad?t inov?cijas k? biznesa procesu
                        Arta Ba�ovska, SIA „VentEko” valdes priekšs?d?t?ja
                        Kl?vs B?rzi?š, LU Ekonomikas un vad?bas fakult?tes dek?na asistents, Latvija/V?cija
                        Dr. Mila Bo�i?, BE-I instit?ta direktore, Slov?nija
18.15 – 18.30 Dienas rezult?tu apkopojums, konferences nosl?gums un ieskats 27. novembra semin?ru tematos
 
Laika pl?ns semin?ru dien? 27. novembr?:

„Inov?ciju brokastis” augst?k? l?me?a vad?t?jiem - no 9 00 l?dz 12 00;

INOV?CIJU BROKASTIS (apraksts)

Semin?rs „Inov?cija, lai augtu” - no 9 00 l?dz 16.30

SEMIN?RS "INOV?CIJAS, LAI AUGTU" (apraksts)

 


LKA Kvalitāte
Mājas lapa no "Dators x Dizains". Brīvs lapu hostings Monētu kalšana