Šī lapa ir lapas paraugs. Vietnes saturs ir novecojis, un kalpo tikai kā paraugs!

Informējam, šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies)
Mēs to darām, lai padarītu mājaslapas apmeklējumu Jums pēc iespējas patīkamāku.

  lapas karte
Engish Русский
�urn?ls
LKA Kvalitāte
 


 
LKA v?zija un misija

Šis teksts ir paraugs!

V?zija: LKA Kvalit?te ir Baltijas re?ion? atz?ts kompetences centrs ar visaptverošu kvalit?tes vad?bu saist?taj?s jom?s un darbojas k? partneris uz??mumiem, to asoci?cij?m, sabiedrisk?m organiz?cij?m un valsts instit?cij?m."

Misija: LKA Kvalit?te m?r?tiec?gi un sistem?tiski str?d?, lai:

Veidotu sabiedr?bas izpratni par visaptverošas kvalit?tes noz?m?bu un att?st?tu uz??mumu un indiv?du kompetenci kvalit?tes vad?bas jaut?jumos;

Sniegtu praktisku atbalstu uz??mumiem, kuri uzs?kuši kvalit?tes vad?bas principu ieviešanu un tiecas sistem?tiski pilnveidot savu darb?bu;

Ietekm?tu un veidotu visaptverošas kvalit?tes vad?bas principu praktisko ieviešanu veicinošu valsts politiku;

Nodrošin?tu Latvijas iek?aušanos starptautiskaj? aprit?, lab?k?s pieredzes apzin?šanu un populariz?šanu k? Latvijas, t? ar? starptautisk? m?rog?.LKA Kvalitāte
Mājas lapa no "Dators x Dizains". Brīvs lapu hostings Monētu kalšana