Šī lapa ir lapas paraugs. Vietnes saturs ir novecojis, un kalpo tikai kā paraugs!

Informējam, šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies)
Mēs to darām, lai padarītu mājaslapas apmeklējumu Jums pēc iespējas patīkamāku.

  lapas karte
Engish Русский
�urn?ls
LKA Kvalitāte
 


 
Par LKA ikgad?jo konferenci


Visaptverošas kvalit?tes vad?bas jaut?jumiem velt?ta konference Latvij? tiek organiz?ta katru gadu kopš 1997. gada, kad tika nodibin?ta un pirmoreiz pasniegta ar? Latvijas Kvalit?tes balva. Konferenci organiz? Latvijas Kvalit?tes asoci?cija sadarb?b? ar LR Ekonomikas ministriju, balvas tradicion?li pasniedz LR Ministru prezidents vai vi?a pilnvarota persona. Kopš 2005. gada konferences ietvaros ik gadu tiek pasniegta ar? Hansabankas Klientu apkalpošanas Gada balva.

 


Konferences dal?bnieku skaits jau vair?kus gadus ir stabils, ar tendenci pieaugt. 2004. gad? konferenc? piedal?j?s gandr?z 400 deleg?ti. Tas bija apmekl?juma rekords, padarot LKA vad?bas konferenci par vienu no vislab?k apmekl?taj?m konferenc?m Latvij?. 2007. gad? dal?bnieku skaits p?rsniedza 300, un to vid? bija gan liels skaits augst?k? un vid?j? l?me?a vad?t?ju, gan ar? kvalit?tes vad?bas speci?listi, eksperti, Latvijas biznesa skolu un citu augstskolu pasniedz?ji, k? ar? LKA sadarb?bas partneri, viesi un citi interesenti.

 


Konference ac?m redzami aug ne tikai dal?bnieku, bet ar? aptverto t?mu skaita zi?? un detaliz?cijas pak?p?, k?d? izv?l?t?s t?mas tiek analiz?tas.LKA Kvalitāte
Mājas lapa no "Dators x Dizains". Brīvs lapu hostings Monētu kalšana