Šī lapa ir lapas paraugs. Vietnes saturs ir novecojis, un kalpo tikai kā paraugs!

Informējam, šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies)
Mēs to darām, lai padarītu mājaslapas apmeklējumu Jums pēc iespējas patīkamāku.

  lapas karte
Engish Русский
�urn?ls
LKA Kvalitāte
 


 
Ar ko s?kt ievie�ot vad?bas sist?mu?


- Pirmk?rt, j?tiek skaidr?b? tieši k?du vad?bas sist?mu uz??mums v?las ieviest, varb?t ir nepieciešams ieviest integr?to vad?bas sist?mu?

- J?veic esoš?s situ?cijas izp?te un j?nosaka esoš?s sist?mas atbilst?ba izv?l?t?s sist?mas standartam

- J?pie?em l?mums vai sist?mas ieviešanu veiks pats uz??mums vai j?pieaicina kompetenti konsultanti

- J?izstr?d? ieviešanas pl?ns, nosakot posmus, termi?us un atbild?gos

- J??steno sist?mas ieviešana atbilstoši izstr?d?tajam pl?nam

- J?veic iekš?jais audits, lai p?rliecin?tos par ieviest?s sist?mas atbilst?bu izv?l?tajam standartam

- J?izv?las sertifik?cijas iest?de, kua veiks sertivik?cijas auditu, nov?rt?s ?eviest?s sist?mas atbilst?bu standrata pras?b?m un pozit?va l?muma gad?jum? izsniegs sertifik?tu

- Izsniegtais sertifik?ts ir kompetentas instit?cijas apliecin?jums par to, ka uz??muma ieviest? sist?ma atbilst starptautisko standartu pras?b?m.
LKA Kvalitāte
Mājas lapa no "Dators x Dizains". Brīvs lapu hostings Monētu kalšana