Šī lapa ir lapas paraugs. Vietnes saturs ir novecojis, un kalpo tikai kā paraugs!

Informējam, šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies)
Mēs to darām, lai padarītu mājaslapas apmeklējumu Jums pēc iespējas patīkamāku.

  lapas karte
Engish Русский
�urn?ls
LKA Kvalitāte
 


 
Par vad?bas sist?m?m


Šis teksts ir paraugs!

Jebk?da veida darb?bas sf?r?s - gan priv?taj?s, gan bezpe??as, gan ar? valsts organiz?cij?s past?v vad?bas sist?mas. Vad?bas sist?mas ir instruments, kas ?auj p?rvald?t visus uz??mum? notiekošos precesus.


Atkar?b? no uz??muma v?lm?m, darb?bas sf?ras vai citiem apst?k?iem Latvij? un pasaul? popul?r?k?s ir sekojošas vad?bas sist?mas:

 ISO 9001:2000

 Kvalit?tes p?rvald?bas sist?ma
 ISO 14001:2004

 Vides p?rvald?bas sist?ma
 OHSAS 18001:1999

 Darba vides un arodvesel?bas

p?rvald?bas sist?ma

 ISO 22000:2005  P?rtikas nekait?guma un drošuma sist?ma


Arvien bie�?k uz??mumi izv?l?s ieviest integr?t?s vad?bas sist?mas - vien? sist?m? iestr?d?tas divu vai vair?ku sist?mu pras?bas. LKA Kvalitāte
Mājas lapa no "Dators x Dizains". Brīvs lapu hostings Monētu kalšana