Šī lapa ir lapas paraugs. Vietnes saturs ir novecojis, un kalpo tikai kā paraugs!

Informējam, šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies)
Mēs to darām, lai padarītu mājaslapas apmeklējumu Jums pēc iespējas patīkamāku.

  lapas karte
Engish Русский
�urn?ls
LKA Kvalitāte
 


 
2009 Nr. 03 NUMURA T?MA - VIDE
2009 Nr. 03 NUMURA T?MA - VIDE

SATURS

 

LKA AKTUALIT?TES

LKA inform?cija

 

VIDE

R?gas Stradi?a universit?tes Vides model?šanas centrs

"Grindeks" za?? dom?šana

Intervija ar AS "Latvijas Valsts me�i" komunik?cijas da?as vad?t?ju Tomasu Kotovi?u

 

UZ??MUMA VIDE

Uz??muma vad?šanas principi p?rmai?u apst?k?os

Piesaist?ts darbinieks - katra darba dev?ja sapnis

 

DARBA VIDE

Uz??m?jiem pal?dz stiprin?t darbavietu droš?bu

 

KVALIT?TES VAD?BA

Ilgstp?j?ga p?rliec?ba. Sertifik?cija šodien un n?kotn?

Jaun? ISO 9001:2008 pras?bu skaidrojums

 

STANDARTIZ?CIJA

CEN un inov?cijas

 

BEZMAKSAS KONSULT?CIJA

 

IZGL?T?BA

 

SERTIFIC?TIE UZ??MUMI

 

 LKA Kvalitāte
Mājas lapa no "Dators x Dizains". Brīvs lapu hostings Monētu kalšana