Šī lapa ir lapas paraugs. Vietnes saturs ir novecojis, un kalpo tikai kā paraugs!

Informējam, šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies)
Mēs to darām, lai padarītu mājaslapas apmeklējumu Jums pēc iespējas patīkamāku.

  lapas karte
Engish Русский
Žurnāls
LKA Kvalitāte
 


 
LKA statūti1. Darbības mērķis.

1.1. LKA Kvalitāte (turpmāk tekstā – BIEDRĪBA) ir biedrība, kuras darbības mērķis ir nodrošināt Latvijas uzņēmējus un Latvijas tautsaimniecību ar informāciju un izglītību kvalitātes jomā, produkcijas un pakalpojumu eksportspējas un konkurētspējas nodrošināšanai kā vietējā, tā arī Eiropas un starptautiskajā tirgū.

2. Darbības uzdevumi un metodes.
 
2.1. BIEDRĪBAS darbības uzdevumi ir:
2.1.1. piedalīšanās vienotas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu izstrādāšanā Latvijā un realizācijas veicināšana;
2.1.2. piedalīšanās starptautiskiem standartiem atbilstošas kvalitātes nodrošināšanas nacionālās programmas un kvalitātes attīstības pamatnostādņu izstrādāšanā;
2.1.3. koordinācijas pasākumi BIEDRĪBAS biedru iesaistīšanā standartu izstrādāšanas darbā un tehnisko dokumentu izstrādāšanā;
2.1.4. informācijas vākšana, apkopošana, analīze, aktualizācija un izplatīšana BIEDRĪBAS biedru starpā par pasaules pieredzi kvalitātes nodrošināšanas jomā;
2.1.5. kvalitātes nodrošināšanas un attīstības politikas izskaidrošana un popularizēšana; semināru, izstāžu, kursu un citu pasākumu organizēšana;
2.1.6. konsultāciju un palīdzības sniegšana uzņēmumiem vadības sistēmas ieviešanā un citos ar kvalitātes nodrošināšanu saistītos jautājumos;
2.1.7. darboties kā BIEDRĪBAS biedru diskusiju forumam, veicinot profesionālās informācijas apmaiņu;
2.1.8. BIEDRĪBAS sadarbība un biedru interešu pārstāvēšana sabiedriskajās institūcijās, asociācijās, organizācijās, uzņēmumos un ārvalstu nacionālajās un starptautiskajās organizācijās;
2.1.9. Latvijas, kā uz kvalitāti orientētas valsts popularizēšana Eiropā un pasaulē.
2.1.10. publiskas, zinātniskas, saimnieciskas un citas ar Latvijas likumdošanu atļautas darbības veikšana, lai iegūtu līdzekļus BIEDRĪBAS mērķu īstenošanai;
2.1.11. ar likumu vai citu normatīvo aktu uzticēto valsts funkciju veikšana.

3. Nosaukums.

3.1. BIEDRĪBAS nosaukums ir: „LKA Kvalitāte“, BIEDRĪBAS  saīsinātais nosaukums ir “LKA”.

3.2. BIEDRĪBAS nosaukums citās valodās ir šāds:
- angliski: Public organisation „LAQ“
- vāciski: Gesellschaftliche Organisation „QUALITÄTSASSOZIATION LETTLANDS”
-krieviski: общественная организация „ЛАК“

3.3. BIEDRĪBAS nosaukuma saīsinājums, neatkarīgi no lietotās valodas ir “LKA”.

5. Darbības teritorija.
 
5.1. BIEDRĪBAS pamatdarbības teritorija ir Latvijas Republika. BIEDRĪBAS mērķu sasniegšanai un uzdevumu izpildei BIEDRĪBAS darbības teritorija var būt arī ārpus Latvijas Republikas robežām.


6. Atrašanās vieta.

6.1. BIEDRĪBAS administrācija atrodas Kr.Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013, Latvijas Republikā.

7. Augstākā lēmējinstitūcija.

7.1. BIEDRĪBAS augstākā lēmējinstitūcija ir biedru sapulce.

7.2. Kārtējās biedru sapulces sasauc Valde pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi gadā. Par BIEDRĪBAS biedru sapulces sasaukšanas laiku, tās norises vietu un darba kārtību BIEDRĪBAS Valde paziņo BIEDRĪBAS Biedriem rakstiski, pa elektronisko pastu vai telefoniski - tā, lai BIEDRĪBAS biedri ziņu saņemtu ne vēlāk kā divas nedēļas pirms biedru sapulces sanākšanas.

7.3. Biedru sapulce ir tiesīga lemt, ja tās darbā piedalās vairāk kā puse biedru. Ja biedru sapulce neierodas lemt tiesīgā sastāvā, tad trīs nedēļu laikā sasaucot atkārtotu biedru sapulci, biedru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.4. BIEDRĪBAS biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Balsošana notiek atklāti. Atsevišķos gadījumos biedru sapulce var noteikt citu balsošanas kārtību.

7.5. Gadījumos, ja biedrs attaisnojošu iemeslu dēļ nevar ierasties uz biedru sapulci, viņš var pilnvarot citu personu pārstāvēt viņa intereses biedru sapulcē.

7.6. Ārkārtējās biedru sapulces sasauc Valde saskaņā ar statūtiem uz valdes priekšsēdētāja, valdes, revidenta, vai vienas desmitās daļas biedru rakstiska pieprasījuma, kurā norādīts sasaukšanas iemesls, pamata.

7.7. BIEDRĪBAS biedru sapulci atklāj BIEDRĪBAS Prezidents vai viņa pilnvarota persona no Valdes locekļu vidus. BIEDRĪBAS biedru sapulci vada Prezidents vai viņa pilnvarota persona.

7.8. Biedru sapulces sākuma daļā tiek ievēlēts protokolists (nepieciešamības gadījumā arī - redakcijas komisija un balsu skaitītāji), tiek apspriesti, pieņemti vai noraidīti priekšlikumi par darba kārtību un reglamentu.


7.9. Biedru sapulces protokolu paraksta sapulces vadītājs un protokolists.  Biedru sapulces protokoli ir biedriem atklāti dokumenti. Tie glabājas BIEDRĪBAS lietā administrācijas atrašanās vietā. Katram biedram ir tiesības pieprasīt, lai valdes priekšsēdētājs viņam izsniedz protokola norakstu, kopiju vai izrakstu no tā. Nepieciešamības gadījumā protokols reģistrējams kompetentā valsts reģistru iestādē.


7.10. Tikai BIEDRĪBAS biedru sapulce ir tiesīga:

7.10.1. apstiprināt BIEDRĪBAS statūtus, izdarīt tajos grozījumus un
      papildinājumus;
7.10.2. apstiprināt BIEDRĪBAS darbības pamatvirzienus un stratēģiju;
7.10.3. ievēlēt Valdi un Revīzijas komisiju;
7.10.4. izskatīt un apstiprināt BIEDRĪBAS gada pārskatu, tāmi, Valdes un Revīzijas komisijas ziņojumus;
7.10.5. noteikt iestāšanās un biedru naudas apmēru;
7.10.6. apstiprināt BIEDRĪBAS budžetu;
7.10.7. apstiprināt BIEDRĪBAS teritoriālo struktūrvienību dibināšanu un likvidēšanu;
7.10.8. izveidot uzņēmējsabiedrības (uzņēmumus) un organizācijas, kā arī lemt  par dalību tajās;
7.10.9. lemt par Valdes locekļu un Revīzijas komisijas atsaukšanu pirms termiņa beigām;
7.10.10. lemt par finansiālo atbalstu vai garantijām BIEDRĪBAS
dalībniekiem;
7.10.11. pieņemt lēmumu par BIEDRĪBAS darbības pārtraukšanu, BIEDRĪBAS reorganizāciju vai likvidāciju;
7.10.12. izlemt citus ar BIEDRĪBAS darbību saistītus  jautājumus.


8. Pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas.

8.1.1. BIEDRĪBAS pastāvīgi funkcionējošā vadības izpildinstitūcija ir Izpilddirektors.
8.2.2. BIEDRĪBAS biedru deleģēta cita pārvaldes institūcija ir Valde. Valdes kompetenci nosaka šie statūti.

8.2. BIEDRĪBAS izpilddirektors

8.2.1. Izpilddirektors vada BIEDRĪBAS ikdienas darbu saskaņā ar spēkā esošo
Latvijas Republikas likumdošanu un izpilda Valdes lēmumus.
8.2.2. BIEDRĪBAS izpilddirektora pienākumi:

8.2.2.1. īstenot Valdes un biedru sapulces lēmumus un uzdevumus;
8.2.2.2. sagatavot un piedalīties biedru sapulcēs un Valdes sēdēs;
8.2.2.3. atskaitīties Valdei un iesniegt tās izskatīšanai saimnieciskās darbības programmu un finansu  plānu projektus, kā arī iesniegt gada bilanci un darbu pārskatus ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc finansu gada beigām;
8.2.2.4. pārstāvēt ASOCIĀCIJU un nodrošināt regulāru informācijas apmaiņu ar valsts un citām institūcijām, kā arī ar ārzemju un starptautiskajām organizācijām;
8.2.2.5. pārvaldīt BIEDRĪBAS īpašumus;
8.2.2.6. slēgt visu veida darījumus un veikt citus juridiskus  aktus, apstiprināt pilnvaras un atvērt BIEDRĪBAS  rēķinus bankās Latvijas Republikā un ārzemēs;
8.2.2.7. pieņemt darbā un atlaist no darba darbiniekus, kā arī slēgt darba līgumus ar tiem;
8.2.2.8. noteikt darba algas un citus saimnieciskos izdevumus biedru sapulces apstiprinātā budžeta robežās;
8.2.2.9. organizēt Administrācijas darbu;
8.2.2.10. sagatavot citus nepieciešamos priekšlikumus un pārskatus, kurus iesniedz Valdei izskatīšanai.

8.3.BIEDRĪBAS valde
 
 BIEDRĪBAS Valde sastāv no 9  Valdes locekļiem, tai skaitā prezidenta, kurš ir valdes priekšsēdētājs un viceprezidenta. Valde tiek ievēlēta uz 3 gadiem.

Izpilddirektors piedalās Valdes darbā ar padomdevēja balss tiesībām.

8.3.1. Valdes sēdes sasauc BIEDRĪBAS prezidents, vai arī tās sasauc pēc 1/3 Valdes locekļu rakstiska pieprasījuma. Katrs Valdes loceklis jāinformē par Valdes sēdes sasaukšanu ne vēlāk kā 5 darba dienas pirms paredzētā sēdes datuma.

8.3.2. Valdes sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi ceturksnī.

8.3.3. Valde tiesīga lemt, ja tās darbā piedalās vairāk nekā puse Valdes locekļu.

8.3.4. Valdes sēdes lēmumi tiek pieņemti atklāti balsojot, ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm daloties, izšķirošā ir BIEDRĪBAS Prezidenta balss.

8.3.5. Valdes sēdes protokolu paraksta sēdes vadītājs un protokolētājs.

8.3.6. Valdes sēdes ir atklātas BIEDRĪBAS biedriem.

8.3.7. Valde, ņemot vērā darba apjomu, var ikdienas darba vadībai izveidot Administrāciju. Ar Valdes lēmumu apstiprina izpilddirektoru, var arī organizēt atklātu konkursu izpilddirektora amatam;

8.3.8. Valde var izveidot sekcijas, komisijas un darba grupas atsevišķu jautājumu apspriešanai, problēmu pētīšanai un lēmumu sagatavošanai un apstiprina to sastāvu.

8.3.9. Nepieciešamības gadījumā Valdes lēmumi var tikt pieņemti, aptaujājot Valdes locekļus rakstveidā (vēstule, telefakss, e-pasts u.c.). Valdes loceklim tiek nosūtīti lēmumu projekti ar termiņa norādi atbilžu iesniegšanai. Valdes sēdes protokolam pievieno saņemtās rakstveida atbildes.


8.4. BIEDRĪBAS Valdes pienākumi:

8.4.1. nodrošināt biedru sapulces sasaukšanu un organizēt tās darbu;
8.4.2. izstrādāt BIEDRĪBAS darbības programmas projektu un iesniegt to apstiprināšanai biedru sapulcei;
8.4.3. sniegt priekšlikumus biedru sapulcei par izmaiņām BIEDRĪBAS statūtos;
8.4.4. sagatavot biedru sapulcei apstiprināšanai finansu plānus un pārskatus par to izpildi;
8.4.5. sagatavot priekšlikumus biedru sapulcei par nodaļu un teritoriālo struktūrvienību dibināšanu un likvidēšanu;
8.4.6. lemt par jaunu biedru uzņemšanu ASOCIĀCIJĀ, kā arī izslēgšanu no BIEDRĪBAS ;
8.4.7. izskatīt jautājumus, kas saistīti ar BIEDRĪBAS budžetā paredzēto līdzekļu un materiālo vērtību izlietošanu;
8.4.8. nepieciešamības gadījumā piešķirt paraksta tiesības BIEDRĪBAS amatpersonām;
8.4.9. izstrādāt un apstiprināt BIEDRĪBAS darbību reglamentējošos normatīvos dokumentus;
8.4.10. izskatīt strīdus jautājumus;
8.4.11. par nosūtītajiem lēmumu projektiem (8.2.10. punktā minētajos gadījumos) sniegt atbildes norādītajā termiņā;
8.4.12. lemt par citiem BIEDRĪBAS darbības jautājumiem, kuri statūtos  nav attiecināti uz biedru sapulces vai Revīzijas komisijas izpildu kompetenci;

8.5. BIEDRĪBAS Valde savus pienākumus pilda sabiedriskā kārtā. Par atsevišķu uzdevumu veikšanu Valdes locekļiem var tikt izmaksāts atalgojums Valdes noteiktajā kārtībā.

8.6. BIEDRĪBAS prezidents un viceprezidents

8.6.1. Prezidentu un viceprezidentu ievēl Valde no sava vidus uz 3 gadiem.

8.6.2.Prezidenta pienākumi:

8.6.2.1. sasaukt Valdes sēdes un tās vadīt;
8.6.2.2. pārstāvēt ASOCIĀCIJU attiecībās ar valsts un citām organizācijām, kā arī ārzemju un starptautiskām organizācijām;
8.6.2.3. uz BIEDRĪBAS lēmējinstitūcijas lēmumu pamata BIEDRĪBAS vārdā parakstīt līgumus, vienošanās, rezolūcijas un citus dokumentus;
8.6.2.4. pildīt Izpilddirektora pienākumus tā prombūtnes laikā, vai arī, ja Valde nav pieņēmusi lēmumu par izpilddirektora algošanu.

8.6.3. Prezidenta pienākumus tā prombūtnes laikā izpilda viceprezidents, vai prezidenta pilnvarots Valdes loceklis.

8.6.4. BIEDRĪBAS Prezidents un viceprezidents savus pienākumus pilda sabiedriskā kārtā. Par atsevišķu uzdevumu veikšanu BIEDRĪBAS Prezidentam un viceprezidentam var tikt izmaksāts atalgojums Valdes noteiktajā apmērā.

 

9. Finansiālās darbības revīzijas institūcija.

9.1. BIEDRĪBAS saimniecisko un finansiālo darbību kontrolē Revīzijas komisija, ko ievēl BIEDRĪBAS biedru sapulce ar vienkāršu balsu vairākumu uz 3 gadiem.
9.2. Revīvijas komisijā nevar tikt ievēlēti BIEDRĪBAS Prezidents, Valdes locekļi.
9.3. BIEDRĪBA ir tiesīga saimnieciskās un finansiālās darbības kontrolei pieaicināt zvērinātu revidentu.
9.4. Revīzijas komisija pati vai kopā ar zvērinātiem revidentiem, kuri veic BIEDRĪBAS ikgadējās gada pārskata revīzijas, pārbauda BIEDRĪBAS saimniecisko un finansiālo darbību un veic grāmatvedības revīziju ne retāk kā reizi gadā.
9.5. Revīzijas komisijai ir jāziņo BIEDRĪBAS Valdei un biedru sapulcei par BIEDRĪBAS darbā konstatētajām nepilnībām un pārkāpumiem.
9.6. Revīzijas komisijas locekļiem ir tiesības iesniegt Valdei priekšlikumus, kurus izskata 10-20 dienu laikā.

 

10. Biedru uzņemšanas un izslēgšanas noteikumi.
 
10.1. Par BIEDRĪBAS biedru var kļūt jebkura juridiska persona, kas ieinteresēta kvalitātes nodrošināšanā un attīstības veicināšanā Latvijā, atzīst BIEDRĪBAS statūtus, darbības programmu, atzīst un ievēro BIEDRĪBAS Statūtu noteikumus, ar savu darbību veicina to īstenošanu un darbojas saskaņā ar likumdošanas aktiem. Valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijas (iestādes) var kļūt par BIEDRĪBAS biedriem, ja tas nav aizliegts Latvijas Republikas normatīvajos aktos.
10.2. Juridiskas personas pilnvaro savos statūtos paredzētajā kārtībā savus pārstāvjus - fiziskas personas - piedalīties BIEDRĪBAS biedru sapulcēs un, ievēlēšanas gadījumā, arī BIEDRĪBAS pārvaldes vai revīzijas institūcijās.
10.3. BIEDRĪBAS biedriem ir vienādas balsstiesības.
10.4. Lai kļūtu par BIEDRĪBAS biedru, pretendentiem jāiesniedz BIEDRĪBAI iesniegums, jāaizpilda noteiktas formas biedra anketa un jāsamaksā iestāšanās un biedra nauda Valdes noteiktā apmērā un termiņā.
10.5. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, nepieciešamības gadījumā var tikt uzaicināts pieteicējs, lai sniegtu papildus informāciju. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valde lēmumu pieņem balsojot. Valdei motivēts lēmums jāpaziņo pieteicējam 2 nedēļu laikā no tā pieņemšanas brīža.
10.6. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja arī biedru biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par BIEDRĪBAS biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa notecēšanas.

10.7. Ja valde vai biedru sapulce ir pieņēmusi lēmumu uzņemt pieteicēju par BIEDRĪBAS biedru, jaunajam biedram ir jānomaksā iestāšanās maksa valdes noteiktajā apmērā un kārtībā.
10.8. Biedram izstājoties, iestāšanās nauda un biedru nauda netiek atmaksāta.

10.9. BIEDRĪBAS biedru var izslēgt valde par šādiem pārkāpumiem:

10.9.1. nenomaksāta iestāšanās vai biedra nauda par gadu;
10.9.2. biedru sapulces un valdes lēmumu nepildīšana;
10.9.3. savu pienākumu un uzņemto saistību nepildīšana;
10.9.4. cita darbība, kas ir pretrunā ar šo Statūtu noteikumiem.

10.10. Jautājumu par BIEDRĪBAS biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valde lēmumu pieņem balsojot. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

10.11. Valdes lēmumu par biedra izslēgšanu var pārsūdzēt biedru sapulcei.


11. Biedru tiesības un pienākumi.

11.1. BIEDRĪBAS biedriem vai viņu pilnvarotajiem pārstāvjiem ir tiesības:

11.1.1. piedalīties BIEDRĪBAS biedru sapulcēs;
11.1.2. vēlēt BIEDRĪBAS Valdi, izvirzīt kandidatūras un tikt ievēlētam pārvaldes amatos;
11.1.3. piedalīties BIEDRĪBAS programmas, darbības stratēģijas un taktikas noteikšanā, izvirzot priekšlikumus un piedaloties visu izskatāmo jautājumu brīvā apspriešanā;
11.1.4. iesniegt BIEDRĪBAS vadībai priekšlikumus, kas saistīti ar tās darbību;
11.1.5. saņemt ASOCIĀCIJĀ visu nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar tās darbību, tai skaitā iepazīties ar visu BIEDRĪBAS institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem, iepriekš saskaņojot ar administrāciju.
11.1.6. piedalīties BIEDRĪBAS sekciju un komisiju darbībā, ja to ir akceptējusi Valde.
11.1.7. piedalīties jebkurā BIEDRĪBAS organizētajā pasākumā;
11.1.8. izmantot piešķirtās atlaides un priekšrocības BIEDRĪBAS vadības noteiktajā kārtībā;
11.1.9. saņemt bez maksas vispārēju informāciju par kvalitātes jautājumiem, kas ir BIEDRĪBAS rīcībā, kā arī informāciju par BIEDRĪBAS institūciju un formējumu darbību;
11.1.10. BIEDRĪBAS biedri var realizēt punktos 11.1.1., 11.1.6., 11.1.8. un 11.1.9. minētās tiesības pilnā apjomā, ja tie ir samaksājuši iestāšanās naudu un biedra naudu; 
11.1.11. brīvi darboties citās demokrātiskās sabiedriskās organizācijās;
11.1.12. brīvi izstāties no BIEDRĪBAS, iesniedzot valdei rakstisku iesniegumu.


11.2. BIEDRĪBAS biedru vai viņu pilnvaroto pārstāvju pienākumi ir:

11.2.1. ievērot BIEDRĪBAS statūtus un pildīt biedru sapulces, Valdes lēmumus;
11.2.2. aktīvi piedalīties BIEDRĪBAS darbā un tajās institūcijās, kurās tie ir ievēlēti, lai pārstāvētu ASOCIĀCIJU un aizstāvētu tās intereses;
11.2.3. maksāt iestāšanās naudu un ikgadējo biedru naudu;11.2.4. Ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt BIEDRĪBAS darbības mērķu un uzdevumu īstenošanu;
11.2.5. sniegt atbalstu vispārējā kvalitātes principu ieviešanā valstī, lielajiem uzņēmumiem atbalstot MVU sektora uzņēmumus šī procesa īstenošanā;
11.2.6. neizpaust atsevišķu uzņēmumu komercnoslēpumus, kas viņiem kļuvuši zināmi, īstenojot savas tiesības;
11.2.7. augsti turēt BIEDRĪBAS labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj BIEDRĪBAS reputāciju sabiedrībā.


12. Institūcija vai amatpersona, kura ir tiesīga pieņemt lēmumus par kustamā vai nekustamā īpašuma iegūšanu un atsavināšanu.


BIEDRĪBAS biedru sapulce lemj par nekustamu īpašumu iegūšanu, apgrūtināšanu vai atsavināšanu.


13. Finansu līdzekļu iegūšanas un izlietošanas kārtība.

13.1. BIEDRĪBAS līdzekļus veido:

13.1.1. biedru iestāšanās un biedru maksas, mērķiemaksas;
13.1.2. juridisko un fizisko personu ziedojumi;
13.1.3. ieņēmumi no BIEDRĪBAS rīkotajiem pasākumiem un saimnieciskās darbības;
13.1.4. Ienākumi no uzņēmējdarbības un citas saimnieciskās darbības, tai skaitā no izdevējdarbības;
13.1.5. naudas līdzekļi, vērtspapīri un materiālās vērtības, kas saņemtas no citām juridiskām un fiziskām personām likumdošanā noteiktajā kārtībā;
13.1.6. Citi ienākumi no finansēšanas avotiem, kas nav aizliegti ar likumiem vai citiem normatīvajiem aktiem.

13.2. BIEDRĪBAS līdzekļi tiek izlietoti:

13.2.1. statūtos norādīto darbības mērķu un uzdevumu īstenošanai;
13.2.2. BIEDRĪBAS algoto darbinieku darba apmaksai;
13.2.3. izdevējdarbībai;
13.2.4. BIEDRĪBAI nepieciešamo iekārtu, inventāra, piederumu un aprīkojuma iegādei, nepieciešamo telpu nomai, to aprīkošanai;
13.2.5. citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar BIEDRĪBAS darbības nodrošināšanu.
13.3. BIEDRĪBA ar saviem līdzekļiem un mantu ir tiesīga veikt visus likumdošanā paredzētos civiltiesiskos darījumus.
13.4. BIEDRĪBAS darbības gada ienākumu pārsniegumu pār izdevumiem ieskaita BIEDRĪBAS rezervē šim nolūkam speciāli izveidotā Rezerves Fondā. Rezerves Fondā ieskaitītie līdzekļi pāriet uz nākamo saimniecisko gadu, tie netiek aplikti ar ienākumu nodokli, un tos var izmantot tikai šajos Statūtos paredzētiem mērķiem.
13.5. BIEDRĪBAS saimnieciskās darbības gads atbilst kalendārajam gadam.
13.6. BIEDRĪBA maksā nodokļus, kā arī var tikt atbrīvota no nodokļu maksāšanas spēkā esošās likumdošanas noteiktā kārtībā un apmērā.
13.7. Par BIEDRĪBAS līdzekļu izmantošanu atbild Prezidents un Izpilddirektors, tam piešķirto pilnvaru ietvaros, bet kontroli – Revīzijas komisija.

14. Pašlikvidēšanās kārtība un reorganizācijas kārtība.

14.1. BIEDRĪBAS pašlikvidāciju veic saskaņā ar biedru sapulces lēmumu iecelta likvidācijas komisija vai likvidators, kas līdz pilnīgai BIEDRĪBAS  likvidācijai ir materiāli atbildīga par savu pieņemto lēmumu tiesiskajām sekām. BIEDRĪBAS biedru sapulce var ievēlētos likvidatorus katrā laikā atcelt.

14.2. BIEDRĪBAS likvidatori pabeidz BIEDRĪBAS iesāktos projektus un darījumus, pārdod BIEDRĪBAS mantu, iekasē no debitoriem BIEDRĪBAS pienākošās summas, nokārto parādus, apmierina citas pretenzijas, nodod BIEDRĪBAS dokumentus valsts arhīvā glabāšanā.

14.3. Likvidatori par BIEDRĪBAS likvidāciju likumos noteiktajos termiņos paziņo attiecīgajām valsts reģistru iestādēm.

14.4. Reorganizāciju veic pamatojoties uz biedru sapulces lēmumu un saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

 

 

 

 

 


15. Mantas un finansu līdzekļu izlietošanas kārtība
pašlikvidēšanās gadījumā.

15.1. Pašlikvidācijas procesā atlikušo naudu un mantu likvidācijas komisija nodod institūcijai, kuru norādījusi BIEDRĪBAS pēdējā biedru sapulce BIEDRĪBAS mērķu īstenošanai. Atlikušo naudu un mantu nevar sadalīt BIEDRĪBAS biedriem.LKA Kvalitāte
Mājas lapa no "Dators x Dizains". Brīvs lapu hostings Monētu kalšana